Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis

Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis adalah jurnal ilmiah yang memuat kajian, hasil penelitian dan publikasi akademik di bidang hadis dan ilmu hadis. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung bekerjasama dengan Asosiasi Ilmu Hadis (ASILHA) 2 kali dalam setahun yakni bulan Maret dan September..

Journal Homepage Image

informasi tambahan, sudha terindek dimana, fokus kajian, template

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 1, No 2 (2017)

Table of Contents

Articles

“SYAZ” DAN PERMASALAHANNYA
PDF
Reza Dalimunte Pahlevi 89-96
WAWASAN HADIS NABI TENTANG WARA'
PDF
Asrar Mabrur Faza 97-110
PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HADIS
Ecep Ismail 121-134
METODE DEWAN HISBAH PERSIS DALAM BER- ISTIDLÂL DENGAN HADIS: STUDI FATWA TENTANG TAMBAHAN RAKA’AT MAKMUM YANG MASBUQ
PDF
Solehudin Solehudin 135-152
KRITIK TERHADAP PEMIKIRAN JALALUDIN RAKHMAT DALAM BUKU AL-MUSHTHAFA TENTANG HADIS MUDHTHARIB PADA SHAHÎH AL-BUKHÂRÎ: STUDI ANALISIS HADIS ABU BAKAR MENJADI IMAM SALAT
PDF
Kinkin Syamsudin 153-168
MERUMUSKAN KEMBALI MAKNA DAN STANDARISASI RIBA ; KAJIAN KONTEKSTUALISASI HADIS
PDF
Muhamad Ridwan Nurrohman 169-178
HADIS MUTTAFAQ `ALAIH DALAM KITAB RIYÂDH AL-SHÂLIHÎN
PDF
Mujiyo Mujiyo 179-186
PERKEMBANGAN HADIS DI INDONESIA PADA ABAD XX
PDF
Badri Khaeruman 187-202
ETIKA PENGGUNAAN MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF HADÎTS
PDF
Fahrul Rizal 203-2013


View My Stats