“SYAZ” DAN PERMASALAHANNYA

Reza Dalimunte Pahlevi

Abstract


Tidak ada argument untuk menolak kualitas sanad hadis dikatakan shahih, sepanjang seluruh periwayat yang terdapat yang terdapat dalam sanadnya berkualitas tsiqah dan mutassil, yakni sanadnya bersambung. Faktanya ada sanad hadis yang tampak berkualitas shahih akan tetapi setelah dilakukan penenlitian ulang dan seksama melalui komparasi semua matan yang semakna, ditemukan adanya kejanggalan. Dalam wacana ilmu hadis kejanggalan dinamai syaz atau syudzudz. Cabang ilmu ini menegaskan bahwa kegiatan penelitian sanad masih belum dinyatakan selesai bila penelitian tengtang kemungkinan adanya syaz belum dilaksanakan dengan cermat. Penelitian ini akan membahas wacana syaz dan permasalahannya dalam wacana ilmu hadis. 


Keywords


Hadis; ‘llat; Syaz; Tsiqah.

Full Text:

PDF

References


Adlabiy, Sholahuddin bin Ahmad al-. Manhaj Naqd al-Matan ‘Inda Ulama al-Hadis al-Nabawiy, cet-1, Bairut: Darr al-Afaq al-Jadidah, 1403H/1983M.

Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ditahqiq oleh Syu’aib al-Arnuthiy dkk., cet-2, Muassasah al-Risalah, 1420H/1999M.

Arifuddin, Ahmad. Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi, (Jakarta: Penerbit MSCC, 2005) Edisi 2

Baghdadiy, Ali bin Umar Abu al-Hasan al-Daruquthniy al-. Sunan al-Daruqutniy, ditahqiq oleh Abdullah Hasyim Yamaniy al-Madaniy. Bairut: Darr al-Ma’rifah, 1386H/1966M.

Baihaqiy, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali al-. al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqiy, India: Majlis Dairah al-Ma’arif al-Nizhomiyah al-Kainah, 1344H.

Basatiy, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al-Tamimiy al-. Shohih Ibnu Hibban bi Tartib ibnu Balban, ditahqiq oleh Syu’aib al-Arnauthiy. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1414H/1993M)

Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-. al-Jami’ a ditahqiq oleh Musthafa Dibb l-Shohih al-Bukhori al-Mukhtashar. Beirut: Darr Ibnu Katsir, 1407H/1987M.

Damsyiqiy, Jamaluddin al-Qasimiy al-. Qawaid al-Tahdis min Fun¬n Mushthalah al-Hadis,(www.ahlalhdeeth.com, al-Maktabah al-Syamilah)

Faris bin Zakaria, Abi al-Husain Ahmad Faris bin Zakaria (w. 390H), Mu’jam Al-Maqayis Fi Al-Lughah, ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun Beirut: Darr al-Fikr, 1399H/1979M

Hakim, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-. Ma’rifat ‘Ul¬m al-Hadis, cet-2, ditahqiq oleh al-Said Ma’zham Husain. Bairut: Darr al-Kutub al-‘Alamiah, 1397H/1977M.

Hasyim, Ahmad Umar. Qawaid Ush¬l al-Hadis. Cairo: 1415H/1995M.

Ibrahim Mushthafa dkk., al-Mu’jam al-Wasi¯, (Al-Maktabah Al-Syamilah)

Khalifah, Al-‘Ajamiy Damanhuriy. Dirasat fi ‘Ulum al-Hadis, cet-1, kairo: Darr al-Thaba’ah al-Muhammadiyah, 1403H/1983 M.

maidiy, Muhammad bin Futuh. al-Jam’u Baina al-Shahihain al-Bukhori wa Muslim, ditahqiq oleh Ali Husain al-Bawwab, cet-2, Beirut: Darr Ibnu Hazam, 1423H/2002M.

Masriy, Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqiy al-. Lisan al-Arab. Beirut, Darr shadr, t.t.

Naisaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairiy al-. Shohih Muslim, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqiy. Bairut: Darr Ihya al-Turats al-Arabiy, t.t.

Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib Abu Abdurrahman al-. al-Mujtabiy min al-Sunan (Sunan al-Nasa’i), ditahqiq oleh abdul Fattah Abu Ghadah, Halab: Maktabah al-Matbu’at al-Islamiyah, 1406H/1986M.

Sajastaniy, Sulaiman bin al-Asy’aS Abu Daud al-. Sunan Abi Daud. Beirut, Darr al-Fikr, t.t

Sulamiy, Muhammad bin Isa Abu Isa al-Turmudzi al-. al-Jami’ al-Shohih Sunan al-Turmudzi, Bairut, Darr ihya al-Turats al-Arabiy, t.t.

Suyutiy, Abdu al-Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin al-. Tadrib al-Rawiy fi Syarhi Taqrib al-Nawawiy, (www.ahlalhdeeth.com, al-Maktabah al-Syamilah)

Syahruzaury, Abu Amru Utsman bin al-Shalah al-. Muqaddimah Ibnu al-Shalah fi Ulum al-Hadis, (kairo: Maktabah al-Mataniy, t.t.)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats