PENGELOLAAN HARTA ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF HADIS

Ecep Ismail

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban seorang wali dalam mengelola harta anak yatim.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi hadits. Metode ini digunakan untuk menguraikan hasil pengumpulan data secara jelas dan sistematis mengenai hadits yang relevan dengan pembahasan atau masalah penelitian.Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa seorang wali harus malakukan kewajibannya, antara lain; Menahan diri dari memakan harta anak yatim, dan barangsiapa yang miskin maka ia boleh makan harta itu menurut yang wajar. Seorang wali tidak boleh memiliki niat untuk menguasai harta anak yatim. Mengurus urusan harta anak yatim secara patut adalah baik, jika mengurus harta anak yatim untuk hal-hal yang tidak baik (dzalim) adalah tidak boleh. Boleh menggunakan harta anak yatim dengan tujuan yang lebih bermanfaat, bukan untuk menghabiskan hartanya. Memakan harta anak yatim secara dzalim adalah termasuk dari tujuh perkara yang dapat membinasakan manusia. Adapun hak bagi seorang wali anak yatim adalah pertama, diperbolehkan mengambil atau memakan harta anak yang ada dalam perwaliannya, dengan catatan bahwa wali adalah golongan fakir miskin. Kedua, wali berhak mengelola harta anak yatim dengan tujuan yang baik; bukan atas dasar ingin menguasai atau memakan harta anak yatim secara dzalim.

 


Keywords


Hadis; Yatim; Harta; Pengelolaan.

References


Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum pengangkatan Anak Perspektif Islam, Jakarta: Kencana, 2008. Cet.I.

Azhami, Muhammad Musthafa al-. Studies in Hadits Methodology and Literature Terjemahan Meth Kieraha. Jakarta: Pustaka Lentera, Jakarta, 1995.

Aziz, Abdul bin Baz, Liqa’ al-Bab al-Maftuh,

Barry, Zakariya Ahmad al-. Hukum Anak-anak Dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Dahlan, Addul Azizi. Ensiklopedi Hukum Islam, Icktiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.

Departemen Agama RI, Alqurandan Terjemahnya, 2000.

Doi, A. Rahman I. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Farmawi, Abd. Al-Hayy al-. Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Mawdhu'i Dirasah Manhajiyah Mawdhu'iyah, Terj. Suryan A. Jamrah, "Metode Tafsir Maudhuiy Suatu Pengantar", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Fathurrahman. IkhtisarMusthalhulHadits. Bandung,1974.

Hamidy, Mu’ammal dan Imran. Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, Surabaya: Bina Ilmu, 1983, Cet.I.

Hamka, Tafsir Al Azhar, juz IV, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1981.

Hamka, Tafsir Al-Azhar. Juz IV, Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1981.

Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami, Telaah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasri, Ahmad al-. al-Walayah al-Washaya al-Thalaq fi al-Fiqh al-Islamy li al-Syakhsiyyah. Beirut.

Ibn Mandzur, Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar as-Shadr, 1414 H.

Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadits Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah. Cet.III, Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Lewis, Mervyn dan Latifa al-Qaoud, Perbankan Syari’ah. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Louis Ma’luf, al-Munjid Fi al-Lughah. Beirut: Dar el-Masyriq, t.t.

Muhsin M.K., Mari Mencintai Anak Yatim. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Qadir, Ahmad Atha’ Abdul. 99 Pahala Besar (176 hadits Tentang Pahala Amal-amal Shaleh ),diterjemahkan oleh Zainur-Ridlo Buyan, Ali tsauri Abdul Jalil, Surabaya: Pustaka Progessif, 1991.

Rasyid, Daud, M.A., Islam dalam Berbagai Dimensi. Cet.II, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Sabiq, Sayyid: Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam, Jakarta, Intermasa, 1981.

Sami, Muhammad. Harta dan Kedudukannya dalam Islam, Jakarta: Amar Press, 1990.

Shiddieqy, Hasbi al-. Sejarahdan Pengantar Ilmu Hadits. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

shihab, M. Quraish. Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Siti Hafsah Ramadhanay, “Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksitensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)”, Tesis, Sps-Usu, Medan, 2004.

Sulaiman, Abu Daud. Ensiklopedi Hadits; Sunan Abu Daud. Al Mahira, Jakarta, 201

____________. Ensiklopedi Hadits; Sunan An Nasa’i, Al Mahira, Jakarta, 2013.

____________. Ensiklopedi Hadits; Sunan Ibnu Majjah, Al Mahira, Jakarta, 2013..

____________. Ensiklopedi Hadits;Shahih Bukhari. Jakarta: Al Mahira, 2013.

Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Syaltut, Mahmud. Tafsir al-Qur'an al-Karim. Terjemahan Herry Noer Ali, Diponegoro, Bandung, 1990.

Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Utsaimin, Muhammad bin Shalih al-. Majmu Fatawa wa Rasa’il.

Ya’qub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Diponegoro, Bandung, 1992.

Zuhaili, Wahbah al-. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu. Dar al-Fikr, Beirut, 1997.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


View My Stats