Muhammad Yasin al-Fadani


Zulhendra Zulhendra(1*)

(1) Pesantren Al-Tasdiq, Indonesia
(*) Corresponding Author

Abstract


Makalah ini berusaha memaparkan kedudukan ilmiah salah seorang dari ulama keturunan nusantara pada abad 14 hijiriyah. Beliau yang dimaksud ialah seorang yang dikenal dengan sebutan Syaykh Yasin al-Fadani. Beliau yang wafat tahun 1410 H atau 1990 M. Merupakan salah seorang yang mengajar di Masjid al-Haram Makkah pada masanya. Diantara keunggulan beliau ialah besarnya perhatian beliau terhadap ilmu isnad atau periwayatan. Hal ini terbukti dengan semangat beliau dalam mendatagi ulama yang ada pada masanya di berbagai negeri. Bahkan sering beliau mengirim surat kepada sejumlah ulama yang berada pada negeri yang jauh untuk meminta ijazah dari mereka. Pemaparan dalam makalah ini menggunakan metode deskriptif, serta menggunakan metode library reaserch dalam mengumpulan data.

Keywords


al-Fadany; ilmu al-riwayah; musnid al-dunya; sanad

Full Text:

PDF

References


al-Fa>da>ny, Muhammad Ya>si>n bin Muhammad 'I. al-Arba'u>n H{adi>tsan min Arba'i>n Kita>ban 'an Arba'i>n Syaykhan. Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1407.

—. Al-'Uja>lah fi al-Ah}a>di>ts al-Musalsalah. Damaskus: Da>r al-Bas}a>ir, 1405.

—. Al-Wa>fy bi Dzayl Tidzka>r al-Mas}a>fy. Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1429.

—. Fayd} al-Mubdy bi Ija>zah al-Syaykh Muh}ammad 'Awd} Manqisy al-Zabi>dy. Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1429.

al-Falimba>ny, Muhammad Mukhta>r al-Di>n. Bulu>gh al-Ama>ny fi> al-Ta'ri>f bi Syuyu>kh wa Asa>nid Musnid al-'As}r al-Syaykh Muhammad Ya>si>n bin Muhammad 'I al-Fa>da>ny al-Makky. Damaskus: Da>r Qutybah, 1408.

al-Mar'asyaly, Yu>suf 'Abd al-Rah}ma>n. Mu'jam al-Ma'a>jim wa al-Masyi>kha>t wa al-Faha>ris wa al-Bara>mij wa alAtsba>t. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1423.

al-Rah}ma>n, Rikri Awliya>'. Sanad Ijazah 100 Ulama Pengikut Atsar. Bandung: Grup Majelis Sama'i, 2015.

Jasmit, Rudi Edwaldo. Sumbangan Sheikh Yasin a-Fadani Dalam al-Arba'inat: Analisis Terhadap Kitab al-Arba'in al-Buldaniyyah (Disertasi). Kuala Lumpur: Jabatan al-Quran dan al-Hadith Akademi Pengkajian Islam Unversitas Malaya, 2015.
DOI: https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.7384

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Diroyah : Jurnal Studi Ilmu HadisAccepted and published papers will be freely accessed in this website and the following abstracting & indexing databases:

SINTA

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Gedung Fakultas Ushuluddin Lt. 3
Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru Bandung Tlp. (022) 7802275
Handphone: +62 812-2190-1125
E-mail: diroyah@uinsgd.ac.id

// ]]>