ISLAM DAN CABARAN SEKULARISME DI TANAH MELAYU: ANALISA KITAB JAWI TERPILIH

Ahmad Farid Abd Jalal, Rahimin Affandi Abdul Rahim, Ahnaf Wafi Alias

Abstract


This paper investigates how the response of Malay Islamic intellectualism to the challenges of globalizing secularism. With the library approach, it can be emphasized that researchers have proven the eternal nature of classical Malay books in the face of the challenges of modernization that arise in society. This can be seen from the discussion about the issue of epistemology, world-view and changes in society in these books. In the estimation of the academic world, all of this evidence shows the ability of classical Malay books to solve the problems of the Islamic ummah, even though they were allegedly perceived as an old inheritance.


Keywords


Modernization; Islamization; Classical Malay Book

References


Abd Moqsith Ghazali (2007), Mengubah Wajah Fiqh Islam, dalam Abd Hakim dan Yudi Latif (eds.), Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid, Jakarta: PSIK (Universitas Paramadina), h. 412-431.

Abdul Rahman Abdullah (1990), Pemikiran Umat Islam Di Nusantara, Kuala Lumpur.

Abdul Rahman Aziz (2000), Pekerjaan Dalam Kehidupan Manusia, Petaling Jaya: Prentice Hall Publication.

Ahmad Dakhoir (2010), Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari, ISLAMICA, Vol. 4, No. 2, h. 230-237.

Al-Attas, S.M. Naquib. (1969), Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, Kuala Lumpur.

Al-Banjari, Muhammad Nafis ibn Idris. Ad-Durr an-Nafis fi Bayan Wahdat al-Af’al wa al-Asma’ wa ash-Shifat Zat at-Taqdis. Singapura, Jedah, Indonesia: Haramayn, t.th.

Al-Falimbani, Abdus Shamad (2008), Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin Petunjuk Jalan Bagi Orang yang Takut Kepada Allah Taala, pentahqiq Ahmad Fahmi bin Zamzam, Banjarbaru: Darussalam Yasin.

Al-Mandili, Abdul Qadir. (1964). Penawar Bagi Hati, Yala: Sahabat Press.

Amin Abdullah (2000), “Kajian Ilmu Kalam Di IAIN: Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Keislaman Pada Era Milenium Ketiga “, dalam Al-Jamiah, no. 65/VI/, h. 84-88

Basri Bin Husin (2010), Beberapa Aspek Epistemologi: Konsep, Tabiat Dan Sumber-Sumber Ilmu Dalam Tradisi Islam, Jurnal Usuluddin, v. 20, h. 189-203.

Haidar Bagir dan Zainal Abidin, dalam pengantar Mahdi Gulsyani, Filsafat Sains.

Hashim Musa (2001), Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Baru. Kuala Lumpur.

Hashim Musa, (2001) Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga, Kuala lumpur, h. 28-33

Idris Zakaria, (1999) “Intelek Eropah Dan Penentangan Terhadap Agama,” dalam al-Maw’izah, bil. 7, h. 15-21.

Imam Ghazali, (1967). Ihya’ ulum al-din., terjemahan Nasir Thaib & A. Thaher Hamidy, Jil. 7.

Jamalluddin Hashim (2014), Analisis Pengaruh Unsur Fiqh Tempatan Dalam Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karya Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri, Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, Jilid 7 Bil. 1, h. 2-19.

Johnstone, B. (2018). Discourse analysis (Vol. 3). John Wiley & Sons.

Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu.

Kackman, M., & Kearney, M. C. (Eds.). (2018). The Craft of Criticism: Critical Media Studies in Practice. Routledge.

Mahdalena Nasrun (2012), Fikih Melayu Alam Melayu Era Pra Kolonial, Dalam Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, V.12, no 1, h. 99-111.

Mahdi Ha’iri Yazdi, The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy, Knowledge by Presence, AS: State University of New York Press, 1992.

Mahmood Zuhdi Ab. Majid (1997), Hukum Islam Semasa Di Malaysia: Prospek Dan Cabaran, Teks Syarahan perdana pada 16hb. Ogos 1997.

Mahmood Zuhdi Hj. Ab. Majid (2000), “Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran”, dalam Paizah Hj. Ismail & Ridzwan Ahmad, Fiqh Malaysia: Ke Arah Pembinaan Fiqh Tempatan Yang Terkini, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Mohamad Noor Habibi Long, (2003). “Ekstremisme: Satu perspektif,” dalam Jurnal YADIM, bil. 5, 2003, hlm 114-118.

Mohd Anuar Ramli (2010), Pemikiran Mesra Gender Dalam Karya Fiqh Ulama Melayu Klasik, Jurnal Syariah, Jil. 18, Bil. 2, h. 277-298.

Mohd Fauzi Hamat & Mohd Hasrul Shuhari (2012), Pemikiran Shaykh `Abd al-Samad al-Falimbani dalam Kitab Hidayah al-Salikin: Tumpuan aspek Akidah dan Tasawuf, dalam Norarfan Zainal et al.(eds), Membongkar Rahsia Pendidikan Islam. Bandar Seri Begawan: Pusat Penerbitan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan.

Mohd Kamal Hassan (1996), Pembentukan Ilmu Kemasyarakatan Dari Perspektif Islam, Dalam Wan Hashim dan Mahayudin Hj Yahaya (eds.), Sains Sosial Dari Perspektif Islam, Kuala Lumpur: DBP, h. 11-12.

Muhammad Abu Bakar (1993), “Pendirian Dan Pembangunan: Islamisasi Dan Isu-Isu Semasa, Dengan Rujukan Kepada Tugas Generasi Ulul Albab Dalam Abad Ke-21,” dalam Islam Dan Masyarakat Maju, Kuala Lumpur: DBP.

Muhammad Kamal Hasan (2001) Dalam Intellectual Discourse At The End Of The Second Millennium: Concerns Of A Muslim-Malay CEO, Kuala Lumpur: UIAM, h. 113-116

Muhammad Zainiy Uthman (1998), “Latāif al-Asrār Li Ahl Allāh al-Atyar Karangan Nūr al-Din al-Raniri: Satu Tinjauan Epistemologi Dalam Falsafah Epistemologinya” dalam Hashim Awang et al. (ed.), Pengajian Sastera dan Sosiobudaya Melayu Memasuki Alaf Baru, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, h. 415.

Mulyadhi Kartanegara, “Membangun Kerangka Ilmu, Perspektif Filosofis”, dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed.), Problem dan Prospek IAIN, Antologi Pendidikan Islam Tinggi, (Depag. RI: Dirjen Bimbaga Islam, 2000), h. 252; Mulyadhi Kartanegara, Panorama Filsafat Islam, (Bandung: Mizan, 2002), h. 59

Ninian Smart. (n.d.). Worldview, Crosscultural Explorations of Human Belief, New York: Charles Sribner’s sons.

Osman Bakar, Tauhid dan Sains, terjemah Yuliani Liputo, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994), h. 23

Peter Riddel (2001), Islam And The Malay-Indonesian World, Singapore: Oxford University Press.

Rahimin Afandi Abdul Rahim (2002), “Epistemologi Hukum Islam: Satu Pengenalan”, Jurnal Usuluddin, bil. 15, Julai 2002, h. 60.

Rahimin Affandi Abd Rahim (2006), Islam Dan Dan Isu Penterjemahan Dalam Era Globalisasi, dalam Hamedi Mohd Adnan (ed.), Penerbitan Malaysia-Indonesia: Mengukuhkan Jaringan Penerbitan Serantau, Kuala Lumpur: Penerbit UM, h. 151-164

Rahimin Affandi Abd. Rahim (2010), Batu Bersurat di Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam, Jurnal Fiqh, APIUM, v. 6.

Rahimin Affandi Abd. Rahim, Ruzman Md. Noor & Nor Adina Abdul Kadir (2011), "Pemikiran Pendidikan Islam dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal". Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization and Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2003), “Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu: Satu Analisa,” dalam Muhammad Mokhtar Hassan (ed.) Kesusasteraan Dan Undang-Undang, Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2004), “Paradigma Tradisionalism Dan Kesannya Terhadap Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Negeri Kelantan “, dalam Prosiding Islam: Past, Present And Future- International Seminar On Islamic Thoughts, anjuran bersama Jabatan Usuluddin dan Falsafah, UKM dengan Jabatan Hal Ehwal Khas, Kementerian Penerangan Malaysia, pada 7-9hb. Disember 2004.

Rahimin Affandi Abdul Rahim (2006) “Ulamak Dan Paradigma Menanggani Kebudayaan Melayu,” dalam (edit) Hashim Awang, Othman Yatim dan Nor Azita Che Din, Wacana Budaya, Kuala Lumpur: APMUM.

Rahman, M. T. (2010). Social Justice in Western and Islamic Thought: A Comparative Study of John Rawl's and Sayyid Qutb's Theories of Social Justice. Doctoral dissertation, Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Rosenthal, Franz (1992), Keagungan Ilmu, Syed Muhamad Dawilah Syed Abdullah (terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

S. Hossein Nasr (1990), Traditional Islam In The Modern World, London: Kegan Paul International.

Syamsuddin Arif, (2008) Orientalis Dan Diabolisme Pemikiran, Jakarta: Gema Insan.

Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus, Epistemologi Islam; Teori Ilmu Dalam Al-Quran, Kuala Lumpur, 1999.

Syed Muhammad Naquib al-Attas, The Concept of Education in Islam, (Kuala Lumpur: ISTAC), 1999).

Syed Naquib al-Attas (2000), Risalah Untuk Kaum Muslimin, Kuala Lumpur: ISTAC.

Syeikh Ahmad b. Muhammad Zayn al-Fatani (1377), al-Fatawa al-Fataniyyah, Siam: Patani Press.

Wan Mohd Nor Wan Daud & Khalif Muammar (2009), Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Fara@id Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri, Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation, 27(2), h. 119-146

Wan Mohd Nor Wan Daud (2001), Pembangunan Di Malaysia: Ke Arah Suatu Kefahaman Baru Yang Lebih Sempurna, Kuala Lumpur.

Wan Mohd Nor Wan Daud (2005), Beberapa Aspek Pandangan Alam Orang Melayu Dalam Manuskrip Tertua Al-‘Aqa’id Al-Nasafi, Jurnal Afkar 6, h. 1-13.

Wan Mohd Nor Wan Daud (2005), Falsafah Dan Amalan Pendidikan Islam Syed M. Naquib al-Attas: Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Wan Mohd Nor Wan Daud (2009), Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Faraid Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri. Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation, 27 (2).

Zainal Kling (1993), “Asas ketuhanan dalam pemikiran sosiopolitik Melayu “, dalam Tamadun Melayu, v. 2, Kuala Lumpur, h. 402-416.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.