Malay Local Wisdom: An Analysis of Social History of the Malay Literary Saga Books


Mohd Puaad Bin Abdul Malik(1), Ahmad Farid Abdul Jalal(2*), Rahimin Affandi Abd. Rahim(3), Siti Maimunah Binti Kahal(4)

(1) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia
(2) Muzium Pahang, Malaysia
(3) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia
(4) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Kajian ini mengungkapkan bagaimana suatu episteme keilmuan Melayu muncul dalam konteks sosialnya. Dengan kajian literature kajian ini menemukan bahwa kesedaran masyarakat dunia tentang kearifan tempatan milik masyarakat peribumi bukan eropah boleh diisi dengan mengemukakan konsep kearifan tempatan berasaskan ilmu melayu Islam. Kemudian, konstruk dan formula kearifan tempatan Melayu memang agak unik kerana merupakan hasil adunan dan sentesis antara Islam dengan pemikiran Melayu. Ia agak dinamik dan masih terpakai hingga pada masa sekarang. Selanjutnya, kitab jawi memang merupakan produk kearifan tempatan Melayu Islam yang terpenting. Ia dapat dilihat daripada segi penciptaan tulisan jawi dan konstruk ilmu yang dibangunkan oleh ulama melayu silam. Ia merupakan warisan berharga yang perlu dijaga dan dikaji oleh generasi akan datang.


Keywords


Sosiologi Pengetahuan; Elit intelektual; sejarah Melayu; buku klasik

Full Text:

PDF

References


Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2003), “Pengamalan Ilmu Usul Al-Fiqh Di Dalam Sastera Undang-Undang Melayu: Satu Analisa“, dalam Muhammad Mokhtar Hassan (ed.) Kesusasteraan Dan Undang-Undang, Penerbitan Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2003), Analisis Sejarah Dakwah Dan Jalinan Intelektuaal Rantau Malaysia-Indonesia, dalam Zulkiple Abd. Ghani (ed.) Jaringan Dakwah Malaysia-Indonesia, Terbitan Jabatan Pengajian Dakwah Dan Kepimpinan, UKM Dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Bangi.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2006), “Ulamak dan paradigma menanggani kebudayaan Melayu “, dalam Hashim Awang(ed.), Othman Yatim dan Nor Azita Che Din (2006), Wacana Budaya, Kuala Lumpur: APMUM.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2010), Batu Bersurat Di Terengganu: Satu Tafsiran Terhadap Pelaksanaan Syariah Islam, Jurnal Fiqh, APIUM, v. 6.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2011), Tradisi Intelektual Melayu-Islam: Dari Metafora Kepada Saintifikisme, Jurnal Melayu: The Muslim World Journal (edisi Khas).

Abd. Rahim, Rahimin Affandi (2017), Kitab Jawi Sebagai Asas Tamadun Melayu Islam, Asian Journal Of Environment, History And Heritage, Disember 2017, Vol. 1, Issue. 2, pp. 271-286.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi; Muhd Imran Abd Razak; Mohd Anuar Ramli; Nurul Hidayah Abd Aziz; Muhammad Yusri Yusof @Salleh (2017), Salafi Jihad's Version and Coercion to World Peace: An Islamic Educational Perspective, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences 7, no. 12 , h. 1265-1280.

Abd. Rahim, Rahimin Affandi; Ruzman Md. Noor; Nor Adina Abdul Kadir (2011), " Pemikiran Pendidikan Islam Dalam Sejarah Tradisi Alam Melayu: Analisis Kritikal ". Dalam Prosiding International Conference Of Islamic Civilization And Malay Identity 2011 (ICICMI2011), h. 17-30.

Abd. Rahman, Mohd. Yusoff bin (1976), "Pelajaran Ugama dan Kemunculan Ulamak Kelantan", Jebat, No. 5/6, h. 97.

Abdillah, Mujiyono (2001), Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran, Jakarta: Paramadina, 2001, h. 147-152.

Abdul Hamid, Ahmad Faisal (2012), Perubatan Melayu Tradisional: Kitab Tibb Pontianak, Jurnal Al-Tamaddun, Bil. 7(1) h. 149-162.

Abdul Jalil, Ithnin (2001), Pemikiran Saintifik Orang Melayu Melalui Peribahasa, dalam Yaacob Haron (ed.), Kosmologi Melayu, Kuala lumpur: APMUM.

Abdul Rani, Mohd Zariat (2005), Antara Islam Dan Hinduisme Di Alam Melayu: Beberapa Catatan Pengkaji Barat, SARI, v. 23, h. 67-82.

Abdullah, Abdul Rahman (1999), Pemikiran Umat Islam Di Alam Melayu, Kuala Lumpur: DBP.

Abdullah, HWM Saghir (1990), Fatawa Tentang Binatang Hidup Dua Alam Syeikh Ahmad al-Fatani, Kuala Lumpur: Penerbitan Hizbi.

Abdullah, Wan Mohd Shaghir (2004), Wawasan Pemikiran Islam Ulama Asia Tenggara, Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Ahmad Ishak, Md. Sidin (1992), Malay Book Publishing and Printing in Malaya and Singapore 1807-1949, Tesis Ph.D., University of Stirling.

Ahmad, Hassan (2004), “ Bahasa Dan Pemikiran Melayu: Tradisi Dan Kesinambungan “, Dalam Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris (Edit) Pemikiran Melayu: Tradisi Dan Kesinambungan, Kuala Lumpur: DBP.

Al-Atas, Syed Farid (2001), Alternative Discourse In Southeast Asia, SARI 19, h. 49-67.

Al-Atas, Syed Farid (2012), Orientalisme Dalam Pengkajian Sejarah Alam Melayu, SOCIA, v. 11, no. 2, h. 245-256.

Al-Attas, SM Naquib (1969), Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, Kuala Lumpur.

Al-Fatani, Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa (1883), Tashilul Amani fi Syarah Awamil al Jurjani, Patani: Matbaah Halabi.

Aljunied, Syed Muhd Khairudin (2013), Rescuing History From The Orientalists: Syed Muąammad Naquib Al-Attas And The History Of Islam In The Malay World, TAFHIM: IKIM, 6, 1–20.

Al-Shatibi (1933), Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Ahkam, Kaherah, v. 2.

Azra, Azyumardi (1994), Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Alam Melayu Abad XVII dan XVIII, Penerbit Mizan, Bandung.

Azra, Azyumardi (2015), The Significance Of Southeast Asia (The Jawah World) For Global Islamic Studies: Historical And Comparative Perspectives, Kyoto Bulletin Of Islamic Area Studies, v. 8.

Borhan, Zainal Abidin (2000), “ Pantun Dan Peribahasa Melayu: Persoalan Jati Diri Dan Patriotisme “, Dalam Globalisme Dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu, Kuala Lumpur.

Cheeseman, HR “Education in Malaya 1900-1941”, Malaysia in History, 1979, Kuala Lumpur.

Committee on Malay Education, Report of the Committee on Malay Education Federation of Malaya, Kuala Lumpur, 1951.

Daud, Haron (2002), “ Pemikiran Melayu Tentang Alam Dan Hakikat Diri “, dalam Syed Muhammad Dawilah Al-Edrus (Ed.) Pemikiran Melayu Tentang Alam Dan Hakikat Diri: Kumpulan Kertas Kerja Kolokium Bahasa Dan Pemikiran Melayu/Indonesia 11, Kuala Lumpur: DBP.

Ghazali, Abd Moqsith (2007), Mengubah Wajah Fiqh Islam, dalam Abd Hakim dan Yudi Latif (eds.), Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid, Jakarta: PSIK (Universitas Paramadina).

Haji Salleh, Abdullah al-Qari b. (1982), "To' Kenali: His Life and Influence", . William R. Roff (edit.), Kelantan: Religion, Society and Politics in a Malay State. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Hassan, Abdullah Alwi haji (2001), Adat Melayu menurut perspektif perundangan orang Islam di Malaysia, dalam Adat Melayu Serumpun, Kuala Lumpur: DBP.

Hill, EC (1895), Annual Educational Report, 1894, Straits Settlements Annual Reports For the Years 1894, Singapore, Printed At the Government Printing Office.

Hooker, MB (1984), Islamic Law In Southeast Asia, Singapore.

Hurgronje, C. Snouck (1970), Mekka in the Latter Part of the 19th Century, Leiden: EJ Brill.

Ibn Khaldun, Muqaddimah Al-'Allamah Ibn Khaldun, Dar Al-Fikr, TT

Jah. Umar (1977), The Importance Of Ijtihad In The Development Of Islamic Law , dalam Journal Of Comparative Law, h. 31-40.

Johns, AH (1981), From Coastal Settlement to Islamic Schools and City: Islamization in Sumatra, the Malay Peninsula and Java , Hamdard Islamicus, Vol. IV, No. 4, h. 20-21.

Kim Keum Hyun (1995), Konsep Jadi Orang Dalam Masyarakat Melayu: Satu Kajian Kes Di Negeri Terengganu, Tesis Sarjana Untuk Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Kling, Zainal (2000), “ Manusia Melayu, Alam Dan Tamadunnya “, Dalam Ed. Oleh Abdul Latiff Abu Bakar Globalisme Dan Patriotisme Dalam Sastera Melayu: Kumpulan Kertas Kerja Hari Sastera 1995, Kuala Lumpur: DBP, 2000.

Laffan, Michael Francis (2003), Islamic Nationhood And Colonial Indonesia: The Umma Below The Winds, London: Routledge Curzon.

Marinsah, Syamsul Azizul & Mohd Anuar Ramli (2017), Sinkretisme Dalam Adat Masyarakat Bajau Di Sabah, International Journal Of Islamic Thought, Vol. 12, h. 83-91.

Mokhtar, Mohd Istajib Bin (2015), Konservasi Biodiversiti Menurut Etika-Perundangan Islam: Kajian Terhadap Kawasan Perlindungan Di Malaysia, Tesis Phd Untuk Jabatan Syariah Dan Undang-Undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Muda, Saad Shukri Hj (1960), Kamus Simpulan Bahasa, Kota Bharu: Pustaka Dian.

Musa, Hashim (2001), Falsafah, Logic, Teori Nilai Dan Etika Melayu: Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur: APM.

Musa, Hashim (2001), Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam: Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Baru, Kuala Lumpur: APMUM.

Musa, Hashim (2014), Pelestarian Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Utama Dalam Persuratan Dan Pembudayaan Ilmu, Sains Dan Teknologi Di Rantau Ini, Dalam International Journal Of The Malay World And Civilization, 2(2), h. 3-19.

Nandhikkara, Jose (2015), Environmental Interface Literature, Law, Science, And Philosophy, Dharmaram Publications: Bengauru.

Naoki, Soda (2001), The Malay World In Text books: The Transmission Of Colonial Knowledge In British Malaya, Southeast Asian Studies, v. 39, no. 2, h. 188-230.

Othman, Abdul Halim dan Md. Shuaib Che Din (1993), Sifat Kesederhanaan, dalam Psikologi Melayu, Kuala Lumpur: DBP.

Othman, Mohammad Redzuan (1994), The Middle Eastern Influence on The Development of Religious and Political Thought in Malay Society, Tesis Ph.D., University of Edinburgh.

Othman, Wan Abdul Halim (1993), Hubungan Kekeluargaan Dalam Masyarakat Melayu, Dalam Psikologi Melayu, Kuala Lumpur: DBP.

Özay, M. (2013). An Attempt To Understand The Driving Forces Of Historiography In The Eurocentric Perspective In Southeast Asia. İnsan & Toplum, 3(6), h. 271-282.

Rahman, M. Taufiq (2018), Pengantar Filsafat Sosial, Lekkas, Bandung.

Ramli, Anuar (2002), Asas Hukum Dalam Budaya: Kajian Terhadap Beberapa Aspek Hubungan Social Dalam Kebudayaan Malaysia, Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM dan Mohd Fauzi bin Audzir (2002), Uruf Lokal Di Negeri Kedah Dan Kesannya Terhadap Perubahan Hukum: Satu Analisis, Tesis sarjana untuk Jabatan Fiqh dan Usul, APIUM.

Ramli, Mohd Anuar (2006), Instrumen 'Urf Dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa Di Malaysia, dalam Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, h. 261-262.

Ramli, Mohd Anuar (2012) Elemen Sumbangan Dalam Pembagian Harta Sepencarian: Pengalaman Kaum Wanita Melayu Di Malaysia, Esteem Academic Journal, 8 (2), h. 77-92.

Rashid, Noriati A. (2005), Konsep Kesantunan Dalam Masyarakat Melayu “, dalam Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, v. 3, bil. 1, Jun 2005, h. 112-128.

Rodi, Rozita Che (2014), Konsep Kebenaran Ilmu Dalam Bahasa Melayu Berpaksikan Pandangan Islam Yang Sejagat, Dalam International Journal Of The Malay World And Civilization, 2(1), h. 3-13.

Roff, WR (1994). The origins of Malay nationalism. Oxford University Press, USA.

Selat, Norazit (1994), Nilai Kerja Dalam Masyarakat Melayu, dalam Budi Kencana: Kumpulan Makalah Memperingati Persaraan Profesor Tan Sri Dato' Ismail Hussien, Kuala Lumpur: APMUM, h. 133-141.

Seng, PLF (1874). Seeds Of Separatism. Educational Policy In Malaya 1874-1940.

Shah, Mohd Hazim (2007), Historicizing Rationality: The Transmission Of Rationality And Science To The Malay States Under British Rule, dalam Asian Journal Of Social Science, 35, h. 216-241.

Stevenson, R. (1975). Cultivators and Administrators. Oxford University Press.

Ujang, Zaini (1989), “ Tinjauan Terhadap Pendidikan Bersepadu: Suatu Sorotan Dalam Pengajian Kejuruteraan Alam Sekitar”, dalam Jurnal Pendidikan Islam, v. 2, bil. 1, h. 39-42.

Wan Daud, Wan Mohd Nor & Khalif Muammar (2009), Kerangka Komprehensif Pemikiran Melayu Abad ke-17 Masihi Berdasarkan Manuskrip Durr al-Fara@id Karangan Sheikh Nurudin al-Raniri, Sari - International Journal of the Malay World and Civilisation, 27(2), h. 119-146.

Wan Daud, Wan Mohd Nor (1998), The Educational Philosophy And Practice Of Syed Muhammad Naquib Al-Attas, ISTAC, Kuala Lumpur, h. 162.

Wan Hasan, Wan Norhaniza (2014), Analisis Acuan Indeks Pembangunan, GJAT, V. 4, Issue 1, h. 113-124.

Yatim, Othman (2011), Tradisi Intelektual Melayu-Islam: Dari Metafora Kepada Saintifikisme, Jurnal Melayu: The Muslim World Journal (edisi Khas).

Yunus, Abd. Rahim (2015), Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis), Jurnal Rihlah, Vol. 2, No. 1, h.1-10.

Zakaria, Idris (2003), Islam dan amalan toleransi di Nusantara, dalam Jaringan Dakwah Malaysia Indonesia, Bangi: Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan, UKM dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Zakaria, Idris (2003),” Islam Dan Amalan Toleransi Di Alam Melayu “, dalam Zulkiple Abd Ghani (Edit), Jaringan Dakwah Malaysia Indonesia, Bangi: Jabatan Dakwah Dan Kepimpinan, UKM.

Zin, Shaharir b. M. (2006), Pendekatan Baru terhadap Konsep Optimum Barat dan Beberapa Konsep Optimum Baru dalam Acuan Sendiri, Kesturi, 16 (1&2), h. 55-96.

Zin, Shaharir b. M. (2013), The Need For A New Definition Of Sustainability, Journal Of Indonesian Economy And Business, Volume 28, Number 2, h. 251 – 268.
DOI: https://doi.org/10.15575/jt.v3i1.7483

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

________________________________________________________________________

E - ISSN : 2615-5028


TEMALI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sponsored by : Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)

 

Flag Counter