PRINSIP MEMUDAHKAN URUSAN DALAM SOSIOLOGI ISLAM


Zaenal Mutaqin(1*), Ridzwan Ahmad(2)

(1) University of Malaya Kuala Lumpur, Malaysia
(2) Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Fokus kajian ini adalah fiqh al-taisir Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi adalah salah seorang tokoh sangat dikagumi oleh para pengkaji dan peneliti hukum Islam karena fatwa dan pandangannya selalu up to date dan segar disamping gaya bahasanya yang mudah dan tepat. Pendekatan yang digunakannya adalah kesederhanaan dan kemudahan. Namun ada sekelompok umat Islam yang mempertikai fatwa dan pandangan fiqhnya. Maka diperlukan adanya satu penyelidikan berkaitan dengan pemikiran  kesederhanaan dan kemudahan yang diusungnya. Kajian ini berbentuk literatur yang berbasis analisis dengan maqasid al-shari’ah. Antara formula yang dianalisis dalam fiqh al-taisir al-Qaradawi adalah: konsep fiqh al-taisir dan seperangkat premis yang digunakan dalam pelaksanaanya, meliputi: isu tentang rukhsah, darurat dan keadaan yang meringankan, memilih yang mudah bukan yang berhati-hati, membatasi masalah yang wajib dan haram, bebas dari fanatisme mazhab, menerapkan prinsip kemudahan dalam masalah yang susah dielakkan, penjagaan maqasid dan perubahan fatwa. Penulis mendapati dari penyelidikan ini bahwa ide kesederhanaan dan kemudahan dalam fiqh al-taisir al-Qaradawi masih bisa diterima dan boleh dijadikan panduan, karena isu yang diusung dalam fiqh al-taysirnya adalah isu-isu khilafiyah yang terbuka dengan perbincangan bukan masalah qat’i yang sudah pasti. Namun di dalam pelaksanaannya tidak boleh digunakan pada setiap isu dan keadaan, disamping itu hendaknya tidak menyimpang dari garis panduan konsep taisir yang digagas oleh para ulama usul fiqh dan selari dengan maqasid al-shari’ah yang menjadi acuan utama dalam falsafah hukum Islam.   


Keywords


Fiqh al-Taisir, Maqasid al-Shari’ah, Fatwa Yusuf al-Qaradawi

Full Text:

PDF

References


Abdul Munir Yacoob, Perkembangan Institusi Mufti di Malaysia, Kertas Kerja Seminar Serantau Mufti dan Fatwa, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), 23 & 24 September.

‘Abd al-Latif al-Humayyin, Al-Daruri fi Ilm Usul al-Fiqh (Jordan: Dar ‘Ammar, 2004).

‘Abd al-Rahman Ibn Jawzi, Talbis Iblis (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.).

‘Abd al-Karim Zaydan, Usul al-Da’wah (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1987).

‘Abdullah Yahya al-Kamali, Maqasid al-Shari’ah fi Daw’i Fiqh al-Muwazanat (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000).

Abu Ishaq al-Shatibi, Al-Muwafaqat, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005).

Abu Bakar Ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in (Al-Qahirah: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, 1388).

Abu ‘Amr ‘Uthman bin ‘Abd al-Rahman al-Ma’ruf bi Ibn al-Salah al-Shaharzuri, Adab al-Mufti wa al-Mustafti (Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam, 1986).

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad bin Muhammad al-Gazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul (Beirut: Dar Ihya al-Turat al-‘Arabi, 1993).

Ahmad al-Raysuni, Nazariyyah al-Maqashid ind al-Imam al-Shathbi (Kairo: Dar al-Kalimat Li al-Nasyri Wa al-Tawzi’, 1997).

Ahmad Bu’ud, Fiqh al-Waqi’ (Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2006).

Ahmad bin Muhammad bin Mansur al-‘Udaini, Membongkar Kedok al-Qaradawi: Shubhat Penyimpangan al-Qaradawi dari Islam dan Bantahanya (Jogjakarta: Pustaka Salafiyah, 2011).

Ahmad bin Yahya bin Muhammad al-Najmi, Mengenal Tokoh-Tokoh Ikhwan al-Muslimin (Malang: Cahaya Tauhid Press, 200).

Ahmad ‘Ali Taha Rayyan, Dawabit al-Ijtihad wa al-Fatwa (al-Qahirah: Jabhah ‘Ulama al-Azhar, 1994).

‘Ali Ahmad al-Nadwi, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (Beirut: Dar al-Qalam, 2013).

Al-‘Iz bin ‘Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Dar al-Jabl, t.t.)

Al-Khatib al-Bagdadi, al-Faqih wa al-Mutafaqqih (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1395).

Al-Nawawi, Sharkh al-Nawawi ‘ala Sahih Muslim (al-Qahirah: Dar Ihya al-Turat al-‘Arabi, t.t.).

Al-Sayyid Husain Muhammad al-Mallah, Al-Fatwa Nash’atuha wa Tatawwaruha, Usuluha wa Tatbiqatuha (Beirut: Al-Maktabah al-‘Asriyyah, 2001).

Al-Sayyid Rashid Rida, Tafsir al-Manar (al-Qahirah: Matba’ah al-Manar, 1373).

Al-Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiyyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Usul Fiqh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

A Ilyas Ismail, Inilah Prinsip Kemudahan dalam Islam, Republika. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/12/04/15/m2htj2-inilah-prinsip-kemudahan-dalam-islam.

Basri bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari, Metode Fatwa al-Qaradawi Dalam Menangani Isu-Isu Semasa (Batu Caves: Al-Hidayah Publication, 2011)

Hepi Andi Bastoni, Meneladani Kehidupan Al-Imam Prof Dr Yusuf al-Qaradawi (Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD, 2014).

Ibnu Farhun, Tabsirah al-Ahkam (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1301).

Ibnu Hajar al-‘Asqallani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Ibn Najim, Al-Ashbah wa al-Nazair.

‘Ilal al-Fasi, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha (Kairo: Dar al-Salam, 2013).

Imaduddin Rahmat, Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia (Jakarta: Penerbit Erlangga, t.t.).

‘Isam Talimah, Yusuf al-Qaradawi: Kalimat fi Takrimih wa Buhuth fi Fikrih wa Fiqhih, vol. 2 (Al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004).

Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman Bin Abi Bakr al-Suyuti, Al-Ashbah wa al-Nazair (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Jasser Awda, Maqasid al-Shari’ah: A Beginner’s Guide, terj. Marwan Bukhari Hamid, Memahami Maqasid al-Shari’ah (Batu Caves: PTS Islamika SDN BHD, 2014).

Jawatankuasa Kompendium Maqasid al-Shari’ah, Kompendium Maqasid al-Shari’ah.

Mahsun Fuad, Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris (Yogyakarta: LKIS, 2005)

Mas’ud Sabri, Al-Ifta’ Inda al-Shaikh al-Qaradawi: al-Manhaj wa al-Tatbiq, Multaqa al-Imam al-Qaradawi, Hotel Ridezt Calton, Doha, 14-16/7/2007.

Martin Ross, Trends in Modernist Approaches.

Mohd Anuar Ramli, et al, “Pemakaian Maqasid al-Shari’ah Sebagai Seismografi Dalam Penilaian Isu Semasa”, dalam Noor Naemah Abdul Rahman, et al, Maqasid al-Shari’ah: Konsep dan Pendekatan (Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2016).

Mohd Rumaizuddin Ghazali, Yusuf al- al-Qaradawi dan Pengaruhnya dalam Masyarakat Islam di Malaysia. (Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2013).

Musa Zaid al-Kailani, al-Harakat al-Islamyyah fi al-Urdun: Dirasat wa Ikhwan al-Muslimin, Hizb al-Tahrir al-Islami (Amman: Dar al-Bashar li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1990).

Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.).

Muhammad al-Tahir ibn ‘Ashur, Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah (t.t : al-Bashair li al-Intaj al-‘Ilm, 1998 ).

Muhammad Rawwas dan Hasin Sadiq Qasibiyy, Mu’jam Lugah al-Fuqaha (Dar al-Nafa’is, 1985).

Muhammad Ibn Rushd al-Qurtubi, Fatawa Ibn Rushd, vol. 3 (Bayrut: Dar al-Garb al-Islami, t.t.).

Mustafa ‘Abdul Rahman, Hadis 40 (Shah Alam: Dewan Pustaka Fajar, 2008).

M. Amin Abdullah, “Kata pengantar”, dalam Jasser Awda, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah: Pendekatan Sistem (Bandung: Mizan, 2014).

Nashwan ‘Abduh Khalid al-Mikhlafi, “Asbab al-Taisir fi al-Fatawa wa Tatbiqatuha al-Mu’asirah”, Jurnal Fiqh 8, (2011)

Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, Ilm Maqasid al-Shari’ah (Riyad: Maktabah al-Abikah, 1421).

Sa’di Abu Jayb, al-Qamus al-Fiqhi Lugatan Wa Istilahan (Dimasyq: Dar al-Fikr, 1988).

Sayf al-Din Abu al-Hasan ‘Ali ibn Abi ‘Ali ibn Muhammad al-Amidi, Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam (Lubnan: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980).

Shah Waliyullah al-Dahlawi, Hujjah Allah al-Balighah (al-Qahirah: Dar al-Jail, t.t.)

Shams al-Din Abi Abdillah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zari ibn Qayyim al-Jawziyyah, I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996).

Shihab al-Din al-Qarafi, al-Ahkam li Tamyiz al-Fatawa ‘an al-Ahkam (Halab: Maktabah al-Matbu’ah al-Islamiyyah, 1387).

Sulayman bin Salih al-Khurashi, Pemikiran Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam Timbangan, (Bogor: Pustaka Imam al-Shafi’i, 2003).

Sulayman al-Ashar, Al-Futya wa Minhaj al-Ifta’ (Kuwayt: Maktabah al-Manar al-Islamiyyah, 1396).

Wahbah al-Zuhayli, Usul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005).

Qutb Al-Raysuni, Al-Taysir al-Fiqhi: Mashru’iyyatuh wa Dawabituh wa ‘Awa’iduh (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2007).

Ya’qub al-Bahsin, Qa’idah al-Mashaqqah Tajlib al-Taysir (Riyad: Maktabah al-Rushd Nashirun, 2005).

Yusuf al-Qaradawi: Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2004).

________________, Al-Sahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Mashru’ wa al-Tafarruq al-Mazmum (Al-Qahirah: Dar al-Shuruq, 2001).

________________, al-Sahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Watan al-‘Arabi wa al-Islam (Al-Qahirah: Dar al-Shuruq, 1998).

________________, Al-Marji’iyyah al-‘Ulya fi al-Islam. (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001).

________________, Al-Hayah al-Rabbaniyyah wa al-Ilm. (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1995).

________________, Al-Siyasah al-Shar’iyyah (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 1998).

________________, Awlawiyyat al-Harakah al-Islamiyyah (Al-Qahirah: Muassasah al-Risalah.

________________, Dirasah fi Fiqh Maqasid al-Shari’ah Baina al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz’iyyah (Al-Qahirah: Dar al-Shuruq, 2006).

________________, Fatawa Mua’sirah, vol. 1 (Al-Qahirah: Dar al-Wafa, 1990).

________________, Shumul al-Islam (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2003).

________________, Taysir al-Fiqh li al-Muslim al-Mu’asir Fi Dhaw’ al-Qur’an Wa al-Sunnah (Al-Qahirah:: Maktabah Wahbah, 1999).

________________, Yusuf al-Qaradawi Shakhsiyyat al-‘Am al-Islamiyyah (Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001).

Zainal Abidin bin Ibrahim bin Najim, Al-Ashbah wa al-Nazair (al-Qahirah: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.t.).

Zulkifli Mohamad al-Bakri, Istilah-Istilah Fiqah dan Usul Empat Mazhab (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2010).
DOI: https://doi.org/10.15575/jt.v3i1.7497

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

________________________________________________________________________

E - ISSN : 2615-5028


TEMALI is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.>

 

Published by : Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Sponsored by : Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI)

 

Flag Counter