Pendekatan Wasatiyah (sederhana) dalam Hubungan Sosial Masyarakat Majemuk di Malaysia

Mohd Anuar Ramli, Paizah Hj. Ismail, Ahmad Badri Abdullah

Abstract


Kajian ini memfokuskan terhadap pendekatan wasatiyyah (sederhana) dalam berinteraksi dengan orang bukan Islam dalam konteks masyarakat majemuk di Malaysia. Pendekatan ini penting dalam mengimbangi antara dua kumpulan ekstrem dalam masyarakat Islam, yaitu antara pendekatan golongan literalis yang sempit dengan pendekatan golongan liberalis yang longgar. Pendekatan literalis cenderung membentuk hubungan konflik dengan orang bukan Islam, manakala pendekatan golongan liberalis cenderung kepada pluralisme agama yang dilarang. Untuk menggarap pendekatan wasatiyyah, pengkaji menganalisis data-data kualitatif yang bersumberkan petunjuk Alquran dan pedoman Sunah Nabi Saw. Hasil kajian mendapati wujudnya asas hubungan sosial yang sederhana sesuai dengan konteks masyarakat majemuk di Malaysia, yaitu saling kenal mengenali antara satu sama lain bagi mengelak pencabulan sensitiviti agama, saling berdialog untuk meningkatkan persepahaman antara agama, saling bertoleransi untuk mencetuskan suasana kehidupan yang harmoni, berlaku adil bagi menghindari kezaliman terhadap agama lain, tiada paksaan dan pemaksaan untuk mengikut ajaran Islam atau kebebasan beragama serta membina identiti yang eksklusif sebagai benteng untuk menghindari penyerupaan yang dilarang oleh Syarak. Melalui pendekatan yang bersifat sederhana ini, hubungan sosial dapat berlangsung selari dengan tuntutan syariat.


Keywords


interaksi sosial; hubungan sosial; masyarakat majmuk; literalis; liberalis; wasatiyyah (sederhana); tasyabbuh (penyerupaan); tamayyuz (perbezaan).

Full Text:

PDF

References


Al-‘Alwani,Taha Jabir.La Ikraha Fi al-Din, Isykaliyyah al-Riddah wa Murtadin Min

Sadr al-Islam ila al-Yaum. Kaherah: Maktabah al-Syuruq, 2006.

Al-Asqalani,Ibn Hajar.Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari.Kaherah: Matba’ah al-

Salafiyyah, j. 6, 1996.

Al-Faraqi,Ismail.Islam dan KepercayaanLain, (terj.) Zulkiple Abd. GhanI. Kuala

Lumpur:Institut Terjemahan Negara, 2009.

Al-Ghamidi, ‘Abd. Allah al-Sa’di.Tahzir al-Muslimin min al-Tasyabbuh bil Maghdu bi

‘alaihim wa la al-Dallin. al-Kitabiyat al-Islamiah, t.t.

Alhabshi, Syed Othman&Nik Mustapha Nik Hassan (eds.). Islam and Tolerance. Kuala

Lumpur : Institute of Islamic Understanding Malaysia (IKIM), cetakan kedua,

Al-Humayri,‘Abd al-Malik b. Hisyam.al-Sirahal-Nabawiyyah.Beirut : Dar Ihya’ al-

Turathal-‘Arabi, juz. 3, 1997

Al-Jawziyyah,Ibn al-Qayyim Ahkam Ahl al-Dhimmah, Abi Bara’ Yusuf & Abi Ahmad

Syakir,Riyadh: Ramadi li al-Nasyr, j.2, 1991.

Al-Mubarakfuri,Safi al-Rahman. al-Rahiq al-Makhtum: Bahth fi al-Sirah al-

Nabawiyyah ‘ala Sahibiha afdal al-Solah.Riyadh : Dar al-Salam, 1418.

Al-Nadwi,Abu al-Hassan ‘Ali.Al-Sirah al-Nabawiy.ah. Damsyik: Dar al-Qalam, 2001.

Al-Tuwaijiri.al-Bida’ al-Hauliyah.Munirul Abidin (terj). Jakarta: Darul Falah, 2000.

Al- Qardhawi,Yusuf.Bayyinah al-Hall al-Islami wa Syubhat al ‘Ilmaniyyin wa al-

Mutagharribin. Kaherah: Maktabah Wahbah, c. 2, 1993.

_________________.Al-Ummah al-Islamiyyah: Haqiqah La Wahm. Kaherah: Maktabah Wahbah, 1995.

_________________. Dirasah fi Fiqh al- Maqasid al-Syari’ah. Kaherah: Dar al-Syuruq,

Amrullah, H. Abdul Malik Abdul Karim. Tafsir al-Azhar.Singapura: Pustaka Nasional,

juz.10, 1984.

Al-Zuhayli,Wahbah.Athar al-Harb Fi al-Fiqh al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Azra,Azyumardi.Renaisans Islam Asia Tenggara. Bandung : PT Remaja Rosdakarya,

Bahari, Azizan &Chandra Muzaffar (eds.). Keadilan Sosial. Kuala Lumpur : Institut

KajianDasar (IKD), 1996.

Baharuddin,Shamsul Amri.Hubungan Etnik di Malaysia: Mencari dan Mengekalkan

Kejernihan Dalam Kekeruhan. Siri Kertas Kajian Etnik, Institut Kajian Etnik (KITA),2008.

Bari,Abdul Aziz.Kebebasan Beragama dari Perspektif Islam,dalam Isu-isu Kebebasan

Beragama & Penguatkuasaan Undang-undang. Mohd. Hisham Kamal & Shamrahayu A. Aziz (edit), Gombak, JabatanUndang-Undang UIAM,2009.

Barton,Greg.The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of

Islamic Thought in Indonesia. Tesis Ph.D., Melbourne Australia: Monas

University, 1995.

Chang,Byung.Islamic Fundamentalism, Jihad & Terrorism, dalam Journal of Internal

Development Co-operation. Korea: Hankuk University v.11, no.1, 2005.

Freedman,Maurice.Pacific Affairs.Canada, vol. 33,1960.

Furnivall, John Sydenhem.Netherlands India: A Study of Plural Economy. Cambridge:

Cambridge University Press, 1967.

Gan,Lee Hock. Social and Cultural Issues. Singapura: Institute of Southeast Asean

Studies, no.1, 2000.

Hiscman,Charles.Ethnic and Social Stratification in Peninsular Malaysia. USA:

American Sociology Association, 1975.

Hover,Jon.The Conrad Grebel Review. Waterloo: Conrad Grebel College University,

Hussin,‘Abd al-Mun’im Muhammad.al-Wasatiyyah al-Islamiyyah ka Manhaj Fikr wa

Hayah. Oman: Dar al-Nasyiri, 2012.

Huwaidi,Fahmi.al-Muwatinun la Dhimiyyun: Mawqi’ Ghayr al-Muslimin fi Mujtama’

Muslimin. Kaherah: Dar al-Syuruq, 1410H/1990M.

Ibrahim, Ismail. Pendekatan Islam ke Arah Penyelesaian Masyarakat Majmuk. Kertas

Kerjaseminar Kebangsaan Mengenai Perpaduan Nasional, anjuran Universiti

Utara Malaysia, Jitra, 1987.

Karkra,B.K. The Origin of Religions: An Opened Eyed Journey Through a Mystic World.

Bloomington: Author house, 2012.

Lembaga Penyelidikan Undang-undang, Perlembagaan Persekutuan, (hingga 1 Juni

, Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001.

Lumbard,E.B. Islam, Fundamentalism, and The Betrayal of Tradition (Revised &

Expanded), USA: World Wisdom Inc.

Madjid, Nurcholish,et al. FIQIH Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-

Pluralis, Jakarta: Paramadina, 2004.

Muhammad, Rusjdi Ali.Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Syariat Islam. Banda

Aceh: ar-Raniry Press, 2004.

Muslim, Nazri & Hidayat Buang.Jurnal Kemanusiaan. Skudai: Universiti Teknologi

Malaysia, bil. 20, 2000.Malaysia, Jitra, 1987

Mutalib, Hussin.Islam in Malaysia: From Revivalism to Islamic State. Singapura:

Singapore University Press, 1993.

Nagata, Judith A. (edit).Contribution to Asian Studies,Myth and Reality: a Symposium

onSingapore and Malaysia. Leiden : E.J. Brill, v. iii, 1978.

Rabushka, Alvin. Race and Politics in Urban Malaya. California: Hoover Institution

Press, 1973.

Rahim, Rahimin Affandi Abdul,et al.Kajian Malaysia, v. 29, no. 2, 2011.

Rahman, Mat Saad Abdul Abdul.Kedudukan Bukan Islam di dalam Sejarah

Pemerintahan Islam, dalam Abdul Monir Yaacob (ed), Prinsip-prinsip Pemerintahan

dalam Masyarakat Majmuk. Kuala Lumpur: IKIM, 1999.

Ramli, Mohd Anuar, Paizah Hj. Ismail, Ahmad Badri Abdullah, Mohammad Aizat

Jamaludin, Fenomena al-Tasyabbuh (Penyerupaan) , dalam sambutan Perayaan Masyarakat Majmuk di Malaysia, Jurnal Syariah, (Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya,21 (1), 2013.

Ramli,Mohd Anuar.Asas Hukum Dalam Budaya: Kajian Terhadap Beberapa Aspek

Hubungan Sosial Dalam Kebudayaan Malaysia. Disertasi M.Sh., Jabatan Fiqh& Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2003.

Ramli, Mohd. Anuar& Aizat Jamaluddin.World Journal of Islamic History and

Civilization,v. 2, no. 1, 2012.

Rao, Digumarti Bhaskara (ed.).Human Rights and The United Nations..New Delhi:

Discovery Publishing House, 2001.

Sandhu, Kernial Singh & Paul Wheatley (eds.), Melaka : The Transformation of a Malay

Capital C. 1400-1980. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983.

Shahih al-Bukhari, Kitab al-Libas, Bab Taqlim al-Azfar, no. Hadis 55553, j.5, h.2209.

Shihab, Alwi.Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama. Bandung: Mizan,

cetakan keempat, 1998.

Song,Kua Kia.May 13 Declassifies Documents on the Malaysian Riots 69. Petaling Jaya:

SUARAM, 2007.

Tamara,M. Nasir & Elza Taher, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta:

Paramadina, 1996

Yousif,Ahmad F.Religious Freedom, Minorities and Islam: An Inquiry into the

Malaysian Experience. Batu Caves: Thinker’s Library, 1998.

Zaydan, ‘Abd al-Karim. Ahkam al-Dhimiyyun wa al-Musta’man fi Dar al-Islam. Beirut:

Mu’assasah al-Risalah, 1982), h. 22.

.............., Mencari Modus Vivendi Antar Umat Beragama di Indonesia, (Jakarta: Media Da’wah, c.2, 2007).

Sumber Internet

http://www.statistics.gov.my/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=

%3Apopulation-distribution-and-basic-demographic-characteristic-report- population-and-housing -census-malaysia-2010-updated-2972011&catid=130%3Apopulation-distribution-and-basic-demographic-characteristic-report-population-and- housing- census-malaysia-2010&Itemid=154〈=bm/, diakses pada tanggal 16 Juli 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


©JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam diterbitkan oleh: Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.