PEMIKIRAN TASAWUF–FALASAFI TAFSIR ṢADR AD-DĪN AL-MUTA’ALIHĪN AL-SHĪRĀZĪ: STUDI ATAS CORAK TAFSIR MAFATIH AL-GHAIB DAN TAFSIR AL-QURAN AL-KARIM


Solehuddin Solehuddin(1*)

(1) Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung,  
(*) Corresponding Author

Abstract


Tasawuf dan filsafat adalah dua disiplin ilmu yang dicitrakan dikhotomis dalam penafsiran al-Qur’an. Konsekuensi yang dihasilkan ialah warna (laun) tafsir yang diproduksi. Upaya-upaya sintesis tasawuf dan filsafat dalam konteks penafsiran al-Qur’an dikembangkan oleh Mulla Sadra, sebagai upaya untuk mengintegrasikan antara keduanya yang disebut dengan al-Hikmatu al-Muta’aliyyah. Konsep tersebut tidak lepas dalam penafsiran al-Qur’an, Karya tafsir Mulla Ṣadrā yang dikaji dalam penelitian ini yaitu tafsir Mafatih al-Ghaib dan Tafsir al-Quran al-Karim. Pendekatan yang digunakan ialah Muqaranah al-Tafsir (Study Comperative). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa orientasi tafsir Mullā Ṣadrā merupakan sintesis antara pendekatan Tasawuf dan Filsafat. Mulla Ṣadrā menggunakan perangkat takwil melalui media akal (al-‘aql), hati (qalb) dan imajinasi (khayal). Teks tafsir al-Qur’an karya Mulla Ṣadrā menyebutkan beberapa terma yang mengindikasikan adanya sintesis Tasawuf dan Filsafat. Ada beberapa kata kunci yang digunakan Mulla Ṣadrā dalam menafsirkan al-Qur’an, seperti; al-Isyarah, al-Isyraq, isyraq syams, al-Hikmah, al-‘Irfan, al-Mi’raj, al-Inārah, at-Tanwir, mukasyafah ‘arsyiyah, kasyf ‘aqli, kasyf burhani, ta’yid kasyfi dan kata-kata kunci lain berupa derivasi-derivasinya. Penafsiran Tasawuf-Falsafi Mulla Ṣadrā bermuara pada al-Hikmah al-Muta’aliyah fi al-Asfar al-‘Aqliyah al-Arba’ah. Ayat-ayat al-Qur’an ditafsirkan dengan nuansa sufistik yang kemudian dilakukan argumentasi nalar-demonstratif (burhāni). 


Keywords


Tasawwuf, Filsafat, Mulla Ṣadrā, Mafātīh al-Ghaib, Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm

References


Al-Alusi. (1270). Tafsi>r Ru>h{ al-Ma’a>ni Fi Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa al-Sabu’ al-Matha>ni. Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Ilmiyyah.

Al-Farmāwi, A. H. (1977). Al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mawḍū’ī . al-Mathba’ah al-Hadarah al-‘Arabiyyah.

Al-Ghazālī, A. H. (n.d.). Jawāhir al-Qur’ān (M. Raihan, ed.). Dār as-Salamah li At-Thibā’ah wa al-Nasyr wa al-tauzi’ wa at-Tarjamah.

Al-Khazavi, M. (n.d.). Lawami’ al-Arifin fi Ahwal Shadr al-Mutallihin. Teheran: Maula.

Al-Qattan, M. (n.d.). Mabahits Fi ’Ulumil Qur’an. al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Al-Qusyairi, A. al-Q. (2007). Lathāif al-Isyārah (2nd ed.; A. L. H. Abdurrahmān, ed.). Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah.

Al-Suyūthi, J. (n.d.). Al-Itqān fi ‘Ulūm al-Qur’ān. Beirut: Mausuah ar-Risalah.

Al-Zarqa>ni>, A. al-‘Az}i>m. (1995). Mana>hil al-‘Irfa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (2nd ed.). Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>.

Alfurqon, A. (n.d.). Kaidah Kualifikasi Intelektual Mufasir Dan Urgensinya. Mutawâtir, 1(2), 217–228.

Amin Suma, M. (2013). Ulumul Qur’an. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

As-Syirāzi, Ṣadruddin. (n.d.). Mafātīh al-Ghaib. Intisyarat Baidar Qum.

Bagir, H. (2000). Buku Saku Filsafat Islam. Bandung: Mizan.

Corbin, H. (1993). A History of Islamic Philosophy (L. Sherrard, ed.). London: Kegan Paul.

D{aif, S. (1379). Mu’jam al-Wasi>t}. al-Qahirah.

Faiz. (2013). Eksistensialisme Mulla Ṣadra. Teosofi:Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam, 3(2).

Fakhri, M. (1983). A History of Islamic Philosophy. New York: Columbia University Press.

Goodman. (n.d.). History of Islamic Philosophy (S. H. N. dan O. Leaman, ed.). London: Published by Routlegde.

Kamal, M. (2006). Mullā Ṣadrā’s Transcendent Philosophy. Ashgate Publishing.

Khamenei, M. (n.d.). Hikmah Muta’aliyah wa Mullah Shadra. Teheran: Bunyad Hikmati Islami.

Khamenei, M. (2004). Mulla Sadra’s Transcendent Philosophy. Tehran: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn).

Khamenei, M. (2006). The Qur’anic Hermeneutics of Mulla Sadra. Tehran: SIPRIn Publications.

Lambert, C. (2006). The Act of Being; The Philosophy of Revelation in Mulla Sadra (J. Fort, ed.). New York: Zone Books.

MacEoin, D. (2001). “Mulla Sadra”. The Encyclopedia of Islam. Leiden: EJ Brill.

Mahammad Husein Al-Dzahaby. (n.d.). Al-Tafsir wal-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah.

Misykatudini, A. H. (n.d.). Nazhari bi Falsafe-e Shadruddin Syirazi. Teheran: Agah.

Moris, Z. (1994). Revelation, Intelectual Intuition and Reason in the Philosophy of Mulla Sadra; an Analysis of the al-Hikmah al-Muta’aliyyah. The American University.

Munir. (2013). The Problem of Evil in Islamic Philosophy; Mulla Sadra’s Theodicy. In Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Muthahari. (n.d.). Hudud al-Falsafah wa Lawami’ al-‘Irfan.

Nasution, H. B. (n.d.). Hikmah Muta’āliyyah; Analisa Filosofis terhadap Proses Sintesis Mullā Ṣadrā.

Nur, S. (2003). Filsafat Wujud Mulla Sadra. Jakarta: Teraju.

Qādir, S. A. (n.d.). Tafsīr al-Jīlāni (A. Farid al-Muzaidi, Ed.). Pakistan: Maktabah Ma’rūfiyyah.

Qāsim, M. (n.d.). Dirasat fi al-Falsafah al-Islamiyyah. Kairo-Mesir: Dar al-Ma’arif.

Qāsim, M. (1973). Dirasat fi al-Falsafah al-Islamiyyah. Mesir: Dar al-Ma’arif.

Rahman, F. (1975). Philosophy of Mulla Sadra. Albani, NY: State University of New York Press.

Rustom, M. (2009). Qur’anic Exegesis in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra’s Tafsīr Surah al- Fātihah. Canada: University of Toronto.

Sadra, Mulla, and M. bin I. (1985). Al-Mazahir al-ilahiyya. Tehran: Sadra.

Ṣadra. (2001). Syarh al-Hidayah al-Aṡiriyyah. Beirut: Dar Ihya at-Turaṡ al-‘Arabi wa Muasasat at-Tarikh al-‘Arabi.

Ṣadra, M. (n.d.-a). kitab Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (2nd ed.). Qum: Intisyarat Baidar.

Ṣadra, M. (n.d.-b). Mafātīh al-Ghaib. Qum: Muasasāt wa Tahqiqāt.

Ṣadra, M. (n.d.-c). Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm (2nd ed.). Qum: Intisyarat Baidar.

Ṣadrā, M. (n.d.). Asrar al-Āyāt. Teheran: Islami Hikmati.

Ṣadrā, M. (1981). Al-Ḥikmah al-Mutaʿāliyah fī al-Asfār al-ʿAqliyah al-Arbaʿah. Beirut: Dār Iḥyā’ al Turāth.

Sayid Muhsin Miri dan Muhammad Ja’far Ilmi. (n.d.). Pihristi Maudhu’i Asfar. Teheran: Hikmati Islami.

Shihab, M. Q. (2013). Kaidah Tafsir. Jakarta: Lentera Hati.

Sulami, A. A. (2001). Haqāiq al-Tafsīr. Kairo-Mesir: Dār al-Kutub al-Ilmiah.

Taftajani, A. al-W. (1985). al-Madkhal ila at-Tasawwuf al-Islami (Sufi dari). Penerbit Pustaka.

Wahyudi, Y. (2006). Ushul Fiqih versus Hermeneutika. Yogyakarta: Nawesea Press.

Zanjani, A. A. (n.d.). Al-Filusuf al-Kabir Shadruddin Al-Syirazi. Teheran: Ṣadr.
DOI: https://doi.org/10.15575/al-bayan.v7i1.16927

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Solehuddin Solehuddin

Lihat Statistik View MyStat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.