KELUARGA SAKINAH DALAM TAFSIR AL-QUR’AN (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurṭubi dalam Tafsīr Jamī’ LīAḥkām Al-Qur’ān dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr)

Ela Sartika, Dede Rodiana, Syahrullah Syahrullah

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penafsiran ulama klasik dengan ulama kontemporer dalam menafsirkan  ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah.Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Rūm [30]: 21 yang telah lumrah menjadi landasan pondasi keluarga sakinah yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam penelitian kualitatif ini dilakukan studi deskriptif-komparatif analitis dengan metode penelitian komparatif (muqarran). Hasil temuan mengungkap bahwa yang dimaksud keluarga sakinah menurut ulama klasik (Al-Qurṭubi) dalam kitab Tafsirnya Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an adalah sebuah ikatan pernikahan yang di dalamnya terdapat sebuah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangganya dengan adanya hubungan seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan. Sedangkan ulama kontemporer (Wahbah Zuhaili) dalam kitab tafsirnya Al-Munir yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri.Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.


Keywords


Pernikahan; Rumah Tangga; Keluarga Sakinah;Al-Qurṭubi; Wahbah Zuhaili.

Full Text:

PDF

References


Al-Qur’an Hadi versi. 1.

An-Nu’aimi, Thariq Kamal.Psikologi Suami Istri. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2011.

Bahri, Syamsul. Konsep Keluarga Sakinah menurut Quraisy Shihab.Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Dahabiy, Muhammad Husain. Al-Tafsir Wal Mufassirun. Jilid 2.Kairo: Darul Hadis. 2005.

Farmawi, Abu al-Hayy. Metode Tafsir Maudhu’I, sebuah pengantar. trj. Rosihon Anwar. Jakarta: RajaGrafido Persada.1994.

Fatimah, Putri Ajeng.Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, t.t.

Ghofur,Saiful Amin.Profil Para Mufasir al-Qur’an,.Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.

Iyazi, Al-Sayyid Muhammad Ali.Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhu. Teheran: Wizarah al-Tsaqafah wa al-Irsyad al- Islami. 1212H.

Izzan, Ahmad. MetodologiIlmu Tafsir. Bandung: Tafakur. 2014.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.Tafisr Al-Qur’an Tematik.Jilid 2.Jakarta: Kamil Pustaka. 2014.

Mulyadi, Elie. Membina Rumah Tangga yang Sakinah Mawadah Warrahmah.Jakarta: Gramedia. 2010.

Mustaqim, Abdul. Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir.Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2015.

Mutaqin, Enjen Zaenal. Kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam tafsir al-Qur’an: studi komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan TM. Hasbi Ash-Shiddiqy. Tesis Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015.

Muttaqin, Muhammad Zaenal. Sihir dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili kajian terhadap Tafsir al-Munir. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits Universitas Sunan KalijagaYogyakarta., 2014.

Prestiawan, Budy. Menikahi Orang Musyrik Perspektif Al-Jashash dan Al-Qurt}ubi”. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2014.

Qattan, Manna’ Khallil.Studi Ilmu-Ilmu Qur’an.Jakarta : Litera Antar Nusa. 2008.

Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al- Anshari. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 3. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 4. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______.Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 5. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 6. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 9. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______.Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 10. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 13.Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 17. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______.Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 19. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

_______. Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Juz 21. Mesir: Dar Al-Ghad Al-Jadid. 2010.

Ritonga, Syauqon Hilali Nur. Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan.Skripsi Jurusan Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Romlah, Siti. Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum.Vol. XXV.No. 1. Bandung. 2006.

Ruslan, Studi tentang Penafsiran Al-Qurthuby terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an.Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Shihab, M. Quraish, Dkk..Sejarah dan ‘Ulum Al-Qur’an.Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008.

_______.Kaidah-Kaidah Tafsir.Tangerang: Lentera Hati. 2013.

_______. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan. 1996.

_______.Wawasan Al-Qur’an. Bandung: Mizan. 1996.

Sobiroh.Birrul Walidain menurut Muhammad Ali Ashabuni: Studi terhadap Kitab Tafsir Rowa’I Al Bayan. Skripsi Jurusan Tafsir Hadits UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.

Subhan, Zainutah.Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS. 2004.

Syafe’i, Rachmat. Pengantar Ilmu Tafsir. Bandung: Pustaka Setia. 2006.

Zuhaili, Wahbah. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 1.Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 2.Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 3.Damaskus: Dar Al-Fikr. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 5.Damaskus: Dar Al-Fikr.. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 8.Damaskus: Dar Al-Fikr. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 11.Damaskus: Dar Al-Fikr. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 12.Damaskus: Dar Al-Fikr. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 13 .Damaskus: Dar Al-Fikr. 2005.

_______. Al-Tafsīr al-Munīr fi al-‘Aqīdat wa al-Syarī’at wa al-Manhāj. Jilid 14. Juz 29 & 30.Damaskus: Dar al-Fikr. 2005.

_______.Tafsīr al Wasī; Muqaddimah Tafsīr al-Wasī. Damsik: Dār al-Fikr. 2000.
DOI: https://doi.org/10.15575/al-bayan.v2i2.1893

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ela Sartika, Dede Rodiana, Syahrullah Syahrullah

Lihat Statistik View MyStat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.