MAKNA FAHSYA’ DALAM AL-QUR’AN (kajian Ayat-ayat Fahsya’ dalam al-Qur’an)

Ahmad Fauzan

Abstract


Di dalam al-Qur’an, bahasa yang menegaskan mengenai konsep keburukan sangat beragam, adakalanya term keburukan itu menggunakan kata su’, qabih, fasad, fahsya’, dan lain sebagainya. Semua penjelasan konsep keburukan dengan bahasa kata yang bervariasi ini adalah wujud agar hakikat dari keburukan dapat diketahui, sehingga akan dapat dibedakan mana itu jalan yang benar dan mana itu jalan yang salah. Secara umum, term keburukan dengan bahasa fahsya’ beserta kata jadiannya adalah gambaran bahwa konsep kata ini diperuntukkan pada segela hal yang mengindikasikan pada wilayah keburukan, kemaksiatan, dosa yang keluar pada wilayah batas kewajaran, serta dipandang sangat hina oleh akal sehat manusia dan syariat Islam.


Keywords


Fahsya'; al-Qur'an

References


Abū al-ḥusan,Aḥmad bin Fāris bin Zakariyya.Mu‘jam al-Maqāyīs fī al-Lugah. Beirut: Dār al-Fikr. 1994

Al-Aṣfihānī, al-Rāgib.Mu‘jam Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 2004

Al-Fairūz, Muḥammad bin Ya‘qūb.Al-Qāmūs al-Muḥīṭ. Beirut: Al-Resalah. 2005.

Al-Jurjānī, Alī bin Muḥammad Al-Syarīf.Al-Ta‘rīfāt A Book of Definition. (Beirut: Libraire Du Liban. 1985.

Al-Marāghī, Aḥmad bin Musṭafā.Tafsīr al-Marāgī.Juz 14. Kairo: Syirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Musṭafā al-Bābī. 1946.

______,Juz 2. Tafsīr al-Marāgi.Kairo: Syirkah. 1946.

Al-ṭabārī, Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr. Tafsīr Ath-Thabārī. Vol 4. terjemahan Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

______, Vol. 9.Tafsīr Ath-Thabārī.Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.

Alquran Digital. versi 2.1. Freeware. 2004.

Al-Zuhailī, Wahbah.Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wal al-Minhaj.jilid 1. Damaskus: Dār al-Fikr. 2009.

_______, Jilid 3.Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wal al-Minhaj. Damaskus: Dār al-Fikr. 2009.

Anis, Ibrahim dkk. Al-Mu‘jam al-Wasīṭ. Kairo: Dār al-Ma‘ārif. 1973.

Jam‘iyyatul Qurra’ wal Huffazh Nahdlatul Ulama.Muṣḥaf an-Nahdlah: Al-Qur’ān dan Terjemah. Jakarta: Hati Emas. 2014.

Ibnu Manẓur, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad bin Makram.Lisān al-‘Arab. juz 6. Beirut: Dār al-Fikr. 1990.

Indosesia Depdikbud.Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Jakarta: Balai Pustaka. 2005

Makluf, Lois. Al-Munjid fī al-Lugah wa al-A‘lam. Beirut: Dār al-Maṣriq. 2007.

Munawwir, Ahmad Warsan. Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.

Rahmawati. “Baik dan Buruk”. al-Munzir.Vol. 8. No. 1. Mei 2015.

Sayyid Quṭb.Fi ẓilāl al-Qur’ān.Jilid 1. Penerjemah As‘ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani. 2000

_______, Jilid 6. Fi ẓilāl al-Qur’ān.Jakarta: Gema Insani,2002.

_______, Jilid 7.Fi ẓilāl al-Qur’ān.Jakarta: Gema Insani

Shihab, Quraish.Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Relasi al-Qur’ān.vol 1. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

______________, Vol 6.Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Relasi al-Qur’ān. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sonhadji, dkk.Ensiklopedi Al-Qur’ān: Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2003
DOI: https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.2571

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ahmad Fauzan

Lihat Statistik View MyStat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.