MAQASID ALQURAN PERSPEKTIF MUHAMMAD AL-GHAZALI

Abdul Mufid

Abstract


Kajian tentang maqashid Alquran urgen untuk dilakukan, karena dengan menguasai maqashid Alquran akan mampu mengharmonisasikan antara inti misi Alquran dengan sendi-sendi pokok kehidupan. Tulisan yang didasarkan studi kepustakaan ini berusaha mengeksplorasi metode Muhammad al-Ghazali dalam menguak maqashid Alquran, termasuk pra penelitian yang ditempuh sebelum merumuskan metode maqashid Alquran. Penelitian menemukan bahwa al-Ghazali menawarkan lima metode untuk dapat menyingkap maqashid Alquran. Pertama, perenungan yang mendalam atas teks-teks Alquran dan mengoptimalkan akal. Kedua, penggunaan dua mekanisme sekaligus, yakni berpikir induktif dan analisis, serta melacak berbagai teks dan tanda yang menunjukan adanya maqasid. Ketiga, pembacaan menyeluruh terhadap teks-teks wahyu sehingga holistic, tidak literal dan sektarian. Keempat, selalu bercengkerama dengan Alquran sembari menginterogasi ayat-ayatnya untuk mengeksplorasi kedalaman maknanya. Kelima, mencurahkan kemampuan untuk memproduksi fikih realitas.

Keywords


Studi Alquran, Muhammad al-Ghazali, Maqashid Alquran

References


‘Abduh, Mahmud. 2009. Muhammad al-Ghazali Da’iyah an-Nahdah al-Islamiyyah. cet. 1. Beirut: Markaz al-Hadarah li Tanmiyah al-Fikr al-Islami.

‘Ulwani (al), Taha Jabir.2001. Maqasid asy-Syariah. cet. 1.Beirut: Dar al-Hadi.

Abduh, Mahmud. 2009.Muhammad al-Ghazali Da’iyah an-Nahdah al-Islamiyyah. cet. 1. Beirut: Markaz al-Hadarah li Tanmiyah al-Fikr al-Islami.

Abu as-Sa’ud, Muhammad bin Muhammad.t.th. Irsyad al-‘Aql as-Salim ila Mazaya Alquran al-Karim (Tafsir Abi as-Sa’ud). vol. 5.Beirut: Dar Ihya’ at-Turas.

Abu Zaid, Wasfi ‘Asyur. 2013. At-Tafsir al-Maqashid li Suwar al-Qur’an al-Karim. Makalah disampaikan pada seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Usuluddin Universitas al-Amir Abd al-Qadir Aljazair pada tanggal 4-5 Desember 2013.

Akademi Bahasa Arab di Kairo. 1980.al-Mu’jam al-Wasit. Beirut: Dar al-Hadis.

Ali Akbar dan Hidayatullah Ismail.2016.Metode Tahfidz al-Qur’an di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar.Jurnal Ushuluddin, 24(1): 92.

Auda, Jaser. 2015. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah, terj.Rosidin dan Ali Abd Mun‘im. Bandung: Mizan.

Badawi, Abdurrahman. 1977. Manahij al-Bahs al-‘Ilmi. cet. 3. Kuwait: Wakalah al-Matbu’ah.

Burghus, Tib. 1993.Al-Ab’ad al-Manhajiyyah li Isykaliyah at-Taghyir al-Hadari wa Darurah al-Manhaj. cet. 1. Al-Jaza’ir: Dar al-Yanabi’ li an-Nasyr wa al-I’lam.

Chirzin, Muhammad. 2007. Kearifan Alquran. Yogyakarta: Pilar Media.

Fadlullah, Mahdi. 1998.Usul Kitabah al-Bahs wa Qawa’id at-Tahqiq. cet. 2. Beirut: Dar at-Tali’ah.

Fawaid, Ah.2017. Maqasid al-Qur’an dalam Ayat Kebebasan Beragama Menurut Penafsiran Thaha Jabir al-‘Alwani.Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 21(2): 113-114.

Ghazali (al), Muhammad. 2005. Kaifa Nata’amalu ma’a Alquran.cet. 7. Kairo: Nahdah.

_______.2005. Kaifa Nata’amalu ma’a Alquran.cet. 7. Kairo: Nahdah Misr li at-Tiba’ah.

_______.2000. Ma’a Allah Dirasat fi ad-Da’wah wa ad-Du’ah. cet. 4. Damaskus: Dar al-Qalam.

_______.2000. Nahwa Tafsirin Maudu’iyyin li Suwar Alquran al-Karim.cet. 4. Kairo: Dar asy-Syuruq.

_______.2005. Nazrat fi Alquran. cet. 5. Kairo: Nahdah Misr.

_______.2001. Raka’iz al-Iman Baina al-‘Aql wa al-Qalb. Kairo: Dar asy-Syuruq.

_______.1987. Sirru Ta’akhkhur al-‘Arab wa al-Muslimin. Kairo: Dar ar-Rayyan li at-Turas.

_______.2003. Turasuna al-Fikri fi Mizan asy-Syar’i wa al-‘Aql. cet. 5. Kairo: Dar asy-Syuruq.

Husni, Ismail. 1995. Nazariyah al-Maqasid ‘Inda al-Imam Muhammad at-Tahir ibn ‘Asyur. cet. 1. Virginia: Al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami.

Ibnu Asyur, Tahir. 1984. Muqaddimah al Tahrir wa al Tanwir. Tunisia: Daar al-Tunusiyyah li al-Nasyr.

Ibrahimi (al), Muhammad Basyir.1997. Asar al-Imam Muhammad al-Basyir al-Ibrahimi. cet. 1. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Jamal el-Atrash, Radwan dan Abdo Khalid Qaid, Nahswan. 2011. Al-Jazur al-Tarikhiyyah li al-Tafsir al-Maqashidi li al-Qur’an al-Karim.

Majallah al-Islam fi Asiya. Malaysia: UII, (1): 220.

Mahmud Ghanim, Abdul Hamid. 2001. At-Tafsir al-Maudu’i.Jurnal Al-Bayan, (165): 19.

Manzur, Ibnu. 2003. Lisan al-‘Arab. vol. 14.Beirut: Dar Sadir.

Milal, Yunus.2010. Manhaj asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Ta’amulihi ma’a Alquran. Disertasi tidak diterbitkan. Al-Jaza’ir: Universitas al-Jaza’ir.

Muslim, Mustafa. 2005. Mabahis fi at-Tafsir al-Maudui. cet. 4. Beirut: Dar al-Qalam.

Mustaqim, Abdul. 2019. Agumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai BasisModerasi Islam.Pidato pengukuhan Guru Besar dalam bidang Ulumul Qur’an. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Najjar (al), Abdul Majid.2017. Maqasid Alquran fi Bina al-Fikr al-‘Umrani.Islamiyah al-Ma’rifah, 89(33): 88.

Al-Nasyar, Muhammad Sami. 1971. Nasy’ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Al-Qaradawi, Yusuf.2000. Kayfa Nata’amal Ma’a Alquran.Cet. ke-3. Kairo: Daar al-Syuruq.

Rahman, Syahrul. 2017. Pro Kontra I’jaz ‘Adady dalam al-Qur’an.Jurnal Ushuluddin, 25(1): 36.

Rusydi AM. 2017. Aktualisasi Nilai-nilai al-Qur’an di Era Modern.Jurnal Ulunnuha, 6(2): 112.

Sa’di (al), Abdurrahman bin Nasir. 2015. Taisir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan. cet. 2. Kairo: Maktabah Taufiqiyah.

Salam, Ahmad. 1986. Al-Ab’ad al-Manhajiyyah li al-‘Amal al-Islami.Al-Ummat, (67): 26.

Sami Nasyar (al), Muhammad. 1971.Nasy’ah al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam. cet. 5, vol. 1. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Subuki (al), Ali bin Abdul Kafi.1404 H. Al-Ibhaj fi Syarh al-Minhaj.vol. 3, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Suyuti (al), Jalaludin. 1998. Al-Itqan fi Ulum Alquran. Kairo: Dar as-Salam.

Siti Muslimah, Yayan Mulyana, Medina Chodijah, “Urgensi Asbab an-Nuzul Menurut al-Wahid,” Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): 45.

Solahudin, M. “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Penafsiran Alquran,” Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 1, No. 2 (Desember 2016): 115.

Syatibi (al). Ibrahim bin Musa. T.th. Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiq.vol. 4. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Wahyudi.2018. Tafsir Sufi: Analisis Epistemologi Ta’wil al-Ghazali dalam Kitab Jawahir al-Qur’an.Jurnal Ushuluddin, 26 (1): 45.

Wendry, Novizal. 2016. Urgensi Kaedah Tafsir dalam Penafsiran al-Qur’an.Jurnal Ulunnuha, 6 (2): 23.

Yunus, Muhammad. 2012.Tajribah asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali fi Tajdid al-Fikr al-Islami. cet. 1. Kairo: Maktabah as-Saqafah ad-Diniyah.

Zulfikar, Eko. “Interpretasi Makna Riya dalam Alquran: Studi Kritis Perilaku Riya dalam Kehidupan Sehari-hari, “ Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir, Vol. 3, No. 2 (Desember 2018): 14
DOI: https://doi.org/10.15575/al-bayan.v4i2.7289

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 ABDUL MUFID

Lihat Statistik View MyStat

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.