KEUTAMAAN ASPEK LINGUISTIK BAHASA ARAB MENURUT PEMIIKIRAN IBNU KATSIR


Abdul Latif(1*), Jamaluddin Shiddiq(2), Ahmad Fadhel Syakir Hidayat(3), Rijal Mahdi(4), Irsal Amin(5)

(1) Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia
(2) IAIN Ponorogo,  
(3) IAIN Samarinda,  
(4) IAIN Cirebon,  
(5) IAIN Padangsidimpuan,  
(*) Corresponding Author

Abstract


Banyak ilmuwan telah menjelaskan keunggulan bahasa Arab dari berbagai aspeknya, namun belum ada yang menjelaskan secara spesifik tentang keunggulan bahasa Arab dari aspek kebahasaannya sendiri. Kajian ini berupaya menggali dan memaknai keutamaan bahasa Arab dari segi lingusitik berdasarkan pendapat Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling bermakna bagi jiwa. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan analisis isi deskriptif. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa bahasa Arab memiliki keunggulan aspek linguistik karena empat alasan. Pertama, bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih karena memiliki fonologi unik yang disebut Makharijul Huruf. Kedua, bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas karena bahasa Arab memiliki Ilmu Balaghah dengan berbagai aspeknya. Ketiga, bahasa Arab merupakan bahasa dengan perbendaharaan kata dan makna yang paling luas karena bahasa Arab memiliki konsep untuk menghasilkan banyak makna kalimat, di antaranya konsep al-Isytiqaq (derivasi), al-Mutaradif (sinonim), dan al-Musytarak al-lafdzi (polisemi). Keempat, bahasa Arab dapat sangat bermakna bagi jiwa karena Ilmu Uslub yang dapat menyampaikan makna yang efektif.


Keywords


arabic lingiistic

References


Abdurrochman, Bahasa Arab: Keistimewaan, Urgensi, dan Hukum Mempelajarinya, Jurnal al-Bayan, Vol 8, No 2, 2016.

Ad-dimasyqy, Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir, Juz II, Beirut; Darul Kutub Ilmiyah,2006.

Al-Hasyimi, As-sayid Ahmad. Jawahirul Balaghah, Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyyah. Tahqiq: Syekh Dr. Yusuf as-Shumili.

Al- Jauhari, Ismail Bin Hamad. As-Sha Taju Al- Lughah Wa As- Shha Al- Arabiyah, Tahqiq, Akhmad Abdul Gofur ‘thâri. Daru Al- Ilmu Lil Malayin, 1979.

Akhdari, Imam. Ilmu Balaghah. Terj. Jauhar Maknun. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1979.

‘Ali al-Jarim dan Musthafa Amin, al-Balaghah al-Wadhihah, Misra: Dar al-Ma’arif, 1961

an-Nadwi, Muhamad Nu’man Nuddin. Khashaish Al- Lugah Al- Arabiyah Wa limadza Yuhibbu Tualimuhâ, Beirut: Dâru Ibnu katsir 2005.

As-Suyuti, Al- Muzhir Fi Ulumi al- Lughah Wa Anwâihâ, Jilid I, Beirut: Al-Maktabah Al- Ashriyah, 1986.

Ayyad, Syukri Muhammad, 1982. Madkhal ila ‘Ilmi al-Uslub, Riyadh: Dar al-‘Ulum, 1982.

Asy’ari, Hasyim. Keistimewaan Bahasa Arab Sebagai Bahasa Al-Qur’an, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (Nidhomul Haq), Vol 1, No 01, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. At-Tafsir al-Munir, Damaskus: Dar al-Fikr, Juz 2, 2009.

Bayumi, Sa'id Ahmad. Ummu Al-Lughat; Dirosat fi Khoshoish Al-Lughah Al-Arobiyah wa An-Nuhudlu biha, maktabah Adab, Kairo, 2002.

Darwisy, ahmad. Dirasah al-Uslub, al-Qahirah: Dar Gharib, 1998.

Dimyathi, Afifuddin. as-Syamil fi Balaghah al-Quran, Juz 2, Malang: Maktabah Lisan ‘Arabiy, 2018.

Hidayah, Fathi. Kearbitreran Bahasa Arab dan Urgensi Mempelajarinya dalam Pandangan Linguis Arab Klasik, Studi Arab, Volume 10, Nomor 2, Desember 2019.

Iskafi, al-Khatib. Ad-Durroh at-Tanzil wa Ghurroh at-Ta’wil, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1973.

Mandzur, Ibnu. Lisan Al'Arab, Kairo: Dar Ma'arif, cetakan 3, tanpa tahun.

Muallif, A. Orisinalitas dan Elastisitas Kosakata dalam Bahasa Arab, Lisanuna, Vol. 9, No.1. 2019.

Muhammad, Azhar bin. Beberapa Aspek Keunikan dan Keistimewaan Bahasa Arab sebagai Bahasa al-Quran, Jurnal Teknologi, Universiti Teknologi Malaysia: 42(E) Jun. 2005

Qalyubi, Syihabuddin. ‘ilm Al-Uslu>b; Stilistika Bahasa dan Sastra Arab, Cet.2 Yogyakarta: Idea Press,2017

Qalyubi, Syihabuddin. Stilistika dalam Orientasi Studi Alquran, Cet.2 Yogyakarta: Belukar, 2008

Ramadlan, Abd. Tawwab. Fushul fi Fiqh Al'Arobiyyah, cetakan VI, Kairo: Maktabah al-Khonji, 1999.

Salam, Muhammad Zaglul. Tsalatsu fi al-I’jaz al-Quran, Kairo: Dar al-Ma’arif, tanpa tahun.

Sulaiman, Fathullah Ahmad. Al-Uslubiyyah Madkholuhu Nadhariy wa Dirosah Tathbiqiyyah, Kairo: Maktabah al-Adab, 2004

Teeuw, A. Membaca dan Menilai Sastra, Jakarta: Gramedia, 1983.

Sudaryanto.. Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistis). Yogyakarta: Duta Wacana University Press. 1993.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

Zaidan, Jurji. Tarikh Adab Al-Lughah Al-Arobiyyah, Editor DR. Syauqi Dloif, Dar Hilal, Kairo, tanpa.tahun, juz 1.
DOI: https://doi.org/10.15575/hijai.v5i1.17627

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Abdul Latif, Jamaluddin Shiddiq, Ahmad Fadhel Syakir Hidayat, Rijal Mahdi, Irsal Amin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN: 2621-1343