Pemikiran Pendita Za‘ba Menerusi Karya, Perangai Bergantung pada Diri Sendiri: (Analisis Dari Perspektif Pemikiran Islam)


WZ Kamaruddin bin Wan Ali(1*)

(1) , Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
(*) Corresponding Author

Abstract


Zainal Abidin bin Ahmad atau lebih dikenali Pendita Za‘ba merupakan seorang tokoh terkenal dalam masyarakat Muslim Melayu di Malaysia. Karena beberapa cara pandang yang berbeda, sebagian menganggapnya sebagai sesat, sementara yang lain menghormatinya dan memandangnya sebagai pemikir dan agamawan berpengaruh. Artikel ini akan mendiskusikan pembangungan bangsa menurut sudut-pandang Za‘ba dalam mengangkat integritas dan keunggulan masyarakat Muslim Melayu dalam lingkungan Islam dan bagaimana beliau melihat Muslim Melayu dengan perhatian khusus pada para pemikir dan agamawan [ulama] dan pemahaman-salah mereka terhadap Islam yang menjadi penyebab keruntuhan mereka. Pada dasarnya, diskusi ini akan berfokus terutama pada karya monumental beliau yang dikenal Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri diterbitkan pada 1982 dan akhir-akhir ini dicetak ulang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka [DBP] (Edisi Khusus) kerana keperluan bangsa.


Keywords


Melayu; Pemikiran Islam; Pemikiran Melayu; Za‘ba

Full Text:

PDF

References


Abdullah, Abdul Rahman Haji. Pemikiran Islam di Malaysia: Sejarah dan Aliran. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Baghdadi. al-Farq Bayn al-Firaq. Beirut, 1973.

Ibrahim, Lutpi. “The Concept of al-Iman in ‘Ilm al-Kalam”. Islamika III. Kuala Lumpur: Department of Islamic Studies, 1985.

Ismail, Ahmad Zuhdi. Imam Ja ‘far al-Sadiq: Pemikirannya Tentang Konsep Ketuhanan. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, Cet.II, 2008.

Nawang, Adnan Hj.. Za‘ba dan Melayu. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn Bhd., 1998.

Nasution, Harun. Teologi Islam. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, t.t..

Wan Z. Kamaruddin Wan Ali. “Aliran al-Qadariyyah: Perkembangan, Pengaruh dan Kesannya di Alam Melayu khususnya di Malaysia.” Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Jilid 12, 2002.

_______________________. “Konsep Kewajiban dan Tanggungjawab (al-Taklif) Dalam Pemikiran Islam dan Posisinya Dalam Kehidupan Masyarakat Muslim.” Jurnal Ushuluddin. Pekanbaru: Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Syarif Qasim, Vol.XIII, No.2, Julai 2008.

_____________________. “Konsep Perbuatan Allah (Af‘al Allah) Dalam Pemikiran Islam, pengaruh dan kesannya kepada pemikiran umat Islam di Malaysia.” Jurnal Pengajian Melayu. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, 2004.

______________________. Siapa itu Nabi-Nabi. Kuala Lumpur: PTS Publications and Distributors Sdn.Bhd., Cet.IV, 2007.

Za‘ba. Asohan budi menerusi Islam. Kuala Lumpur: H.M.E Enterprise, 1958.

____. Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri. edisi khusus. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

____. Falsafah takdir. Kuala Lumpur: D.B.P, 1980.

____. Umbi kemajuan atau Falsafah takdir dalam Agama Islam. Sukatan Azali: Pulau Pinang, 1932.

____. Malay festivals and some aspects of Malay Religious Life. Singapore, 1949.

____. Pendapatan perbahasan ulama pada kejadian perbuatan dan perusahaan hamba. ed. al-Syaikh Muhammad Tahir Jalal al-Din. Penang: The Jelutong Press, 1353/1934.
DOI: https://doi.org/10.15575/jaqfi.v1i1.1688

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: jaqfi@uinsgd.ac.id

e-Issn: 2714-9420

p-Issn: 2541-352X


 


INDEKS

Google Scholar Hasil gambar untuk index copernicus

 

______________

 

View MyStat View MyStat