Nilai pendidikan aqidah akhlak dalam surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36

Cecep Anwar, Ari Nuryana

Abstract


Ayat al-Qur’an yang menerangkan tentang pendidikan Islam adalah surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: 1) penafsiran ulama mengenai surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36;2) nilai-nilai pendidikan Islam dalam surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36;. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kepustakaan. Metode yang digunakan ialah anlisis isi. Analisis dilakukan terhadap sumber data primer yaitu surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36, dan data sekunder yaitu tafsir-tafsir dan jurnal-jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para mufasir sepakat mengenai surah al-Baqarah ayat 177 dan al-Nisa ayat 36 menjelaskan tentang konsep kebajikan. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 177 meliputi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi-nabi, gemar bersedekah, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menepati janji, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sedangkan nilai-nilai pendidikan Islam dalam surah al-Nisa ayat 36 meliputi beribadah kepada Allah, larangan menyekutukan Allah, berbuat baik terhadap orangtua dan sesama, serta tidak sombong dan berbangga diri.

 


Keywords


nilai; pendidikan; aqidah; akhlak

References


Abdul Aziz Muhammad Azzam, A. W. S. H. (2015). Fiqih Ibadah (4th ed.). Jakarta: Amzah.

Abu Ahmadi. (1991). Dosa Dalam Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ahmad, A. B. (2010). Ensiklopedi Metodologi al-Qur’an. Mesir: Maktabah al-Usrah.

Ahmad Mustafa al-Maraghi. (1993). Tafsir Al-Maraghi (3rd ed.). Semarang: Toha Putra.

Amaliyah, E. I. (2013). Pesan Moral Kiamat Perspektif al-Qur ’ an A . Pendahuluan Agama Islam yang diturunkan Allah memiliki ajaran untuk kehidupan umat manusia secara menyeluruh di baik di dunia dan di akhirat . Ajaran Islam bersumberkan pada wahyu Ilahi yang memberikan dasar-d. 7(2), 297–314.

At, A. (2007). Hakikat Syirik Dan Macam-Macamnya.

Fika Pijaki Nufus, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, dan W. Y. (2017). Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs . Luqman. Didaktika, 18(1), 16–31.

Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar; Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.

Harisah, A. (2004). Keberimanan Kepada Malaikat Dalam Perspektifpendidikan Islam. 2(1), 73–84.

Haryanto, H. C. (2017). Apa Manfaat Dari Agama? (Studi Pada Masyarakat Beragama Islam Di Jakarta). Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi, 18(1), 19. https://doi.org/10.26486/psikologi.v18i1.346

Hasbi ash-Shiddieqy. (2009). Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits (3rd ed.). Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

Imam Nawawi. (2016). Riyadhus Shalihin (8th ed.; Zenal Mutaqin, Ed.). Bandung: Jabal.

Jamil, S. (2016). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. Istinbath, 15(2), 145–159.

Kahar Masyhur. (1994). Membina Moral dan Akhlak (1st ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.

Maidin, S. (2017). Keutamaan Hidup Bertetangga ( Suatu Kajian Hadis ) The Virtue of Neighbourhood ( a Hadith Study ) Sabir Maidin Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Email : sabirmaidin@gmail.com A . Pendahuluan Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan ke. 199–222.

Mirza, F. F. (2013). Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi Kasus Peserta Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di KJKS BMT An-Najah Wiradesa). IAIN Walisongo.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (36th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mujib, A. (2017). Konsep Sedekah Dalam Islam Abdul Mujib Institut Agama Islam Negeri Metro. 5(02), 144–157.

Nurkamiden, U. D. (2016). Cara Mendiagnosa Penyakit Ujub dan Takabur. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4(2), 115–126.

Pupu, S. R. (2009). Penelitian Kualitatif. Journal Equilibrium, Vol. 5, pp. 1–8. Retrieved from yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf

Purnama Rozak. (2017). Indikator Tawadhu Dalam Keseharian Purnama Rozak 1. Madaniyah, 1, 174–187.

Rachmat Djatnika. (1985). Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia). Surabaya: Pustaka Islami.

Rodin, D. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an. Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 71. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.787

Rofiq, M. (1981). Kepercayaan Islam. Yogyakarta: PT al-Maarif.

Shihab, M. Q. (1994). Membumikan al-Qur’an. Bandung: Mizan.

Sholeh, M. M. A. (2018). Pola Penyimpangan Muslim Terhadap Ajaran Agamanya ( Perspektif Pendidikan Islam). Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam, 1(1), 1. https://doi.org/10.30659/jspi.v1i1.2429

Siti Muhayati, Ratih Christiana, R. P. T. (n.d.). Iman Kepada Allah Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Budaya Nyontek Anak Usia Sekolah Dasar. 1–9.

Sukino. (2018). Konsep sabar dalam al-quran dan kontekstualisasinya dalam tujuan hidup manusia melalui pendidikan. 1(1), 63–77.

Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2). https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393

Syaikh, A. bin M. bin A. bin I. A. (1994). Tafsir Ibn Katsir; Jilid 1 (1st ed.; M. A. Ghoffar, Ed.). Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilal Kairo.

Syarbini, A. (2012). 9 Ibadah Super Ajaib. Jakarta: As@-prima Pustaka.

Tarmizi, E. (2005). Rukun Iman. Madinah: Universitas Islam Madinah Bidang Riset dan Kajian Ilmiah.

Wahid, A. (2012). Al-Qur’an Sumber Peradaban. Jurnal Ushuluddin, XVIII(2), 111–123. Retrieved from http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/703

Zulaiha, E. (2017). Fenomena Nabi Dan Kenabian Dalam Perspektif Alquran. Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an Dan Tafsir, 1(2), 149–164. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i2.1599

حسنی،محمد. (1385). No Titleفرهنگ و رسانه های نوین. Retrieved from http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های نوین&option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhashk=ED9C9491B4&Itemid=218〈=fa&tmpl=component
DOI: https://doi.org/10.15575/ath.v4i2.4620

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Cecep Anwar, Ari Nuryana

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats

 

Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal dilisensikan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
Hak Cipta © UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Indexing:

 

 

Laboratorium Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Gunung Djati
Lantai 2 Gedung Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Kampus 2 Jalan Cimincrang (Soekarno-Hatta) Kel. Cimincrang Kec. Gedebage, Kota Bandung 40294 Bandung, Indonesia

Handphone: Mahlil Nurul Ihsan (+6289606296370)
E-mail: jurnal.atthulab@uinsgd.ac.id